اخبار جعلی در توئیتر فارسی: سنجش میزان اثرگذاری و نفوذ نیروهای سایبری در هسته و مرکزیت شبکه‌گفتگوی توئیتر در دوران‌کرونا و شناسایی جغرافیای‌سیاسی نیروها

حمید عبداللهیان؛ امیر علی تفرشی؛ مهری بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.47238.2806

چکیده
  هدف این تحقیق، شناخت جغرافیای‌سیاسی نیروهای سایبری در توئیتر فارسی و سنجش وضعیت اثرگذاری این کاربران در شبکه‌گفتگوی دوران‌کرونا است. پرسش پژوهش این است: آیا اخبار جعلی منتشر شده توسط نیروهای سایبری در دوره کرونا اثرگذار بوده و در توئیتر فارسی برجسته شده است؟ در این راستا بیش از چهار میلیون توئیت استخراج و مورد تحلیل و تفسیر قرار ...  بیشتر

توصیف و تحلیل آیین های عزاداری در بین بازماندگان طبقه ی متوسط جدید در دوران همه گیری کرونا

رضا تسلیمی تهرانی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 31-61

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.35631.2363

چکیده
  در دوران همه گیری کرونا، امکان برگزاری آیین های عزاداری به نحو عمومی و جمعی وجود ندارد. از اینرو، مسئله اصلی پژوهش حاضر مطالعه شیوه انجام عزاداری در بین بازماندگان طبقه متوسط جدید ایرانی و توصیف و تحلیل ویژگی ها و تحولات رخ داده در آنها است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش های نتنوگرافی، اسنادی، مشاهده ...  بیشتر