نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

10.30465/ismc.2023.47238.2806

چکیده

هدف این تحقیق، شناخت جغرافیای‌سیاسی نیروهای سایبری در توئیتر فارسی و سنجش وضعیت اثرگذاری این کاربران در شبکه‌گفتگوی دوران‌کرونا است. پرسش پژوهش این است: آیا اخبار جعلی منتشر شده توسط نیروهای سایبری در دوره کرونا اثرگذار بوده و در توئیتر فارسی برجسته شده است؟ در این راستا بیش از چهار میلیون توئیت استخراج و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. با شناسایی نیروهای سایبری در 11خوشه و تحلیل شبکه آنها، حضور و اثرگذاری برجسته نیروهای سایبری و جعلی در خوشه‌های: سلطنت‌طلبان، اصول‌گرایان، سازمان مجاهدین خلق (معروف به منافقین)، عرفان‌حلقه، خوشه طرفداران مدعی مهدی موعود، و خوشه‌ای مخالفان ‌حکومت مشخص شد. یکی از یافته ها نشان می دهد که با 80 درصد حضور نیروهای سایبری، به طور کلی جعلی شناسایی شده و خوشه‌ دیگر نیز با حضور بیش از 40 درصدی این نیروها، وضعیتی بحرانی دارد. حضور پرشمار نیروهای سایبری خوشه سلطنت‌طلبان در هسته و مرکزیت شبکه و اثرگذاری برجسته آنها یکی دیگر از از یافته‌ها است. در مجموع، مطابق یافته‌های این پژوهش و طبق شاخص‌های مرکزیت شبکه‌ای، نیروهای سایبری و جعلی تقریباً در عموم‌ خوشه‌ها به عمق و هسته هر خوشه نفوذ کرده‌اند و ما با یک حوزه‌عمومی آلوده‌ به نیروهای سایبری جعلی در توئیتر فارسی مواجه هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Effectiveness and Penetration of Fake News in the Core and Centrality of the Persian Twitter Chat Network during the Corona: Geopolitical Area of Fake Users

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdollahyan 1
  • Amirali Tafreshi 2
  • Mehri Bahar 3

1 Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

3 Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

The research objective is to know the political geography of cyber forces in Persian Twitter and measure their influence in the discussion network during the Corona virus. The question of the research is: Is the fake news published by cyber forces effective during the Corona period and has it been highlighted on Persian Twitter? In this regard, more than four million tweets have been extracted and analyzed and interpreted. By identifying cyber forces in 11 clusters and analyzing their network, the prominent presence and influence of cyber and fake forces in the clusters: monarchists, fundamentalists, the MKO, Irfan-Halkha, the cluster of supporters of Imam Mahdi, and the cluster of the oppositions were determined. The results show that with the presence of 80% of cyber forces, it is generally identified as fake and the other cluster is in a critical situation with the presence of more than 40% of these forces. In sum, according to the findings of this research and according to the network centrality indicators, cyber and fake forces have penetrated to the depth and core of each cluster in almost all clusters, and we are facing a public domain infected with fake cyber forces in Persian Twitter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fake news
  • cyber forces
  • Twitter
  • impact
  • network analysis
  • Corona