1. ادراک عدالت رسانه‌ای مخاطبان محلی از برنامه‌های شبکه‌های استانی صداوسیما: مطالعه موردی شبکه استانی کرمان

سیاوش صلواتیان؛ ایمان مراد کهوری؛ علی اکبر رزمجو

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 131-166

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5078

چکیده
  یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه‌های استانی، پرداخت رسانه‌ای به حاشیه‌ها و پیرامون به‌منظور کمک به تحققِ عدالت بوده است. اقتضای تحقق چنین مأموریتی، تمرکززداییِ سازمانی و فهم الزامات محتوایی عدالت رسانه‌ای، به‌عنوان مقدمۀ انجامِ مأموریتِ فوق است. عدم فهم و کاربست این سیاست‌ها هم باعث تعمیق فضای نامتوازن در حوزۀ رسانه و معطل ماندن ...  بیشتر

2. مقایسه ادراک عدالت رسانه‌ای از برنامه‌های صداوسیما بین مردم فقیر و غنی شهر تهران

سیاوش صلواتیان؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ مژگان حضوری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 89-117

چکیده
  این پژوهش تحقیقی است مردم‌نگارانه که در آن با روش مصاحبه عمیق به جمع‌آوری داده پیرامون ادراک مردم شهر تهران از رعایت عدالت رسانه‌ای توسط صداوسیما پرداخته‌ایم. جامعه موردبررسی این پژوهش شامل دو طبقه از ساکنین شهر تهران، فقرا و اغنیا است. گروه ثروتمند یا پردرآمد شامل افرادی با درآمد خانوادگی بیش از ده میلیون تومان در ماه و گروه فقیر ...  بیشتر