نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما

3 عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما

چکیده

یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه‌های استانی، پرداخت رسانه‌ای به حاشیه‌ها و پیرامون به‌منظور کمک به تحققِ عدالت بوده است. اقتضای تحقق چنین مأموریتی، تمرکززداییِ سازمانی و فهم الزامات محتوایی عدالت رسانه‌ای، به‌عنوان مقدمۀ انجامِ مأموریتِ فوق است. عدم فهم و کاربست این سیاست‌ها هم باعث تعمیق فضای نامتوازن در حوزۀ رسانه و معطل ماندن ظرفیت‌های شبکه‌های استانی می‌شود. پژوهشگران با درک این ضرورت، با هدف تدوین سیاست‌های رسانه‌ای برای شبکه‌های استانی صداوسیما به‌منظور افزایش ادراک عدالت رسانه‌ای مخاطبان محلی، به این پژوهش پرداخته‌اند. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است: در مرحلۀ اول، با مصاحبۀ مردم‌نگارانه همراه با مشاهدۀ مشارکتی، انتظارات و خواست‌های رسانه‌ای مخاطبان شبکۀ کرمان استخراج شد، در مرحلۀ بعد، بر اساس یافته‌های مرحلۀ اول، به کمک مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با نخبگان رسانه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای پیشنهادی برای شبکۀ کرمان تدوین گردید. یافته‌های پژوهش در ادامۀ فرایند استقرا و تحلیل، در سه محور «استقلال شبکه»، «شناخت و مدیریت فرآیند تولید محتوا» و «مدیریت رویکرد» احصا شدند. همچنین در ضمن این پژوهش، تعریفی از عدالت رسانه‌ای و الزامات تحقق آن در نظام رسانه‌ای اسلامی به طور عام به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ادراک عدالت رسانه‌ای مخاطبان محلی از برنامه‌های شبکه‌های استانی صداوسیما: مطالعه موردی شبکه استانی کرمان

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Iman Morad Kahouri 2
  • Ali akbar Razmjoo 3

1 IRIBU

2 IRIBU

3 IRIBU

چکیده [English]

یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه‌های استانی، پرداخت رسانه‌ای به حاشیه‌ها و پیرامون به‌منظور کمک به تحققِ عدالت بوده است. اقتضای تحقق چنین مأموریتی، تمرکززداییِ سازمانی و فهم الزامات محتوایی عدالت رسانه‌ای، به‌عنوان مقدمۀ انجامِ مأموریتِ فوق است. عدم فهم و کاربست این سیاست‌ها هم باعث تعمیق فضای نامتوازن در حوزۀ رسانه و معطل ماندن ظرفیت‌های شبکه‌های استانی می‌شود. پژوهشگران با درک این ضرورت، با هدف تدوین سیاست‌های رسانه‌ای برای شبکه‌های استانی صداوسیما به‌منظور افزایش ادراک عدالت رسانه‌ای مخاطبان محلی، به این پژوهش پرداخته‌اند. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است: در مرحلۀ اول، با مصاحبۀ مردم‌نگارانه همراه با مشاهدۀ مشارکتی، انتظارات و خواست‌های رسانه‌ای مخاطبان شبکۀ کرمان استخراج شد، در مرحلۀ بعد، بر اساس یافته‌های مرحلۀ اول، به کمک مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با نخبگان رسانه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای پیشنهادی برای شبکۀ کرمان تدوین گردید. یافته‌های پژوهش در ادامۀ فرایند استقرا و تحلیل، در سه محور «استقلال شبکه»، «شناخت و مدیریت فرآیند تولید محتوا» و «مدیریت رویکرد» احصا شدند. همچنین در ضمن این پژوهش، تعریفی از عدالت رسانه‌ای و الزامات تحقق آن در نظام رسانه‌ای اسلامی به طور عام به دست آمد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عدالت رسانه‌ای
  • ادراک عدالت
  • سیاستگذاری رسانه‌ای
  • شبکه‌های استانی صداوسیما
  • شبکۀ کرمان
1-    انصاری، فرشته (1381).«روش‌هایپژوهش کیفی»،نامهانسان‌شناسی، سال اول، شماره 2:‌ 187-192
2-    بلیکی، ‏نورمن. (1387). طراحی‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ چ‍اوش‍ی‍ان‌، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ن‍ی‌
3-    تسلیمی، محمدسعید (1392).تحلیل فرایند خط‌ومشی‌گذاری و تصمیم‌گیری، تهران: انتشارات سمت
4-    جعفرپور، محمود (1393). طراحی مدل جامع عدالت سازمانی در چارچوب الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی،تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
5-    خاشعی، وحید (1388). «بایسته‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی»،فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 4: 61-79
6-    صلواتیان، سیاوش؛ فرهنگی، علی‌اکبر و حضوری، مژگان (1397). «مقایسه ادراک عدالت رسانه‌ای از برنامه‌های صداوسیما بین مردم فقیر و غنی شهر تهران»،فصلنامه مطالعات بین رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، سال هشتم، شماره 1: 91-120
7-    صلواتیان، سیاوش؛ یعقوبی سلماسی، میثم (1398). مفهوم‌پردازی «عدالترسانه‌ای»ازدیدگاهکارشناسان، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی،سال هشتم، شماره 1: 80-102
8-    عبادی، محمدباقر (1380).عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه‌السلام،تهران: دانشگاه تربیت مدرس
9-    کاظمی، علی‌اصغر (1381).مدیریت سیاسی و خط و مشی‌گذاری،جلد دوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
10-قلی‌پور، آرین و پورعزت، علی‌اصغر (1387). «تأملی بر نقش رسانه ملی در رصد و مدیریت بحران‌های پنهان اجتماعی: مدیریت قومیت‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال پانزدهم، شماره 4: 29-47
11-لشکری، علیرضا (1388). «حق، عدالت و جامعه»،دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال ششم، شماره 1: 31-57
12-محققی، محمد (1395). شناسایی معیارهای عدالت خبری برای رسانه ملی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روزنامه‌نگاری، تهران: دانشگاه صداوسیما.
13-مولانا، حمید (1382).الگوی مطبوعات و رسانه‌های اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اجتماعی.
14-موسوی خمینی، روح‌الله (1378).صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
15-نامداری، روح‌الله (1393).نسبت تمدن اسلامی و مدرنیته در اندیشه امام خمینی(ره)، قم: دانشگاه باقرالعلوم.
16-واحدی ‌فرد، سعید. (1388). «مشاهده از نوع مشارکتی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 10:۸۲-۸۹.
17-   Fernandes, C., &Awamleh, R. (2006). Impact of Organisational Justice in an Expatriate Work Environment. Bingley, United Kingdom: Management Research News.
18-   Koopmann, R.(2001). The Relationship between Perceived Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviour: A review of the literature. Thesis for Master of Applied Psychology.