نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا وسیما

2 دکترای ارتباطات، مدیرگروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش تحقیقی است مردم‌نگارانه که در آن با روش مصاحبه عمیق به جمع‌آوری داده پیرامون ادراک مردم شهر تهران از رعایت عدالت رسانه‌ای توسط صداوسیما پرداخته‌ایم. جامعه موردبررسی این پژوهش شامل دو طبقه از ساکنین شهر تهران، فقرا و اغنیا است. گروه ثروتمند یا پردرآمد شامل افرادی با درآمد خانوادگی بیش از ده میلیون تومان در ماه و گروه فقیر یا کم‌درآمد شامل افرادی با درآمد خانوادگی کمتر از هفت‌صد هزار تومان در ماه. از بین این دو گروه به‌صورت هدفمند اقدام به نمونه‌گیری شد و نهایتاً با 45 نفر مصاحبه عمیق صورت گرفت، 20 نفر از قشر پردرآمد و 25 نفر از قشر کم‌درآمد. برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها نیز از شیوه کدگذاری استفاده شد. با توجه به مفهوم بازنمایی شده از عدالت رسانه‌ای در این پژوهش، توزیع فرصت‌ها و امکانات به‌طور مساوی برای همه افراد و همه مناطق کشور به‌گونه‌ای که همه جای کشور هماهنگ نمایش داده شوند، مورد تأکید قرارگرفته است تا مردم از احساس مرکزمحوری در کشور دور شوند و احساس نکنند که رسانه‌ها تنها در دست طبقه حاکمی هستند که بدون درک مسائل و مشکلات آنان آنچه را که خود می‌پسندد به نمایش می‌گذارند و نه آنچه فی‌الواقع در جامعه اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Media Justice Perception from IRIB Programs Between the Rich and the Poor in Tehran

نویسندگان [English]

  • siyavash salavatian 1
  • Aliakbar Farhangi 2
  • mozhgan hozuri 3

1 Assistance Professor, Media and Communication Faculty, IRIB University

2 Full Professor of Media Management Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch

3 Mozhgan Hozuri

چکیده [English]

This study is an ethnographic research in which we have collected data using deep interview on the Tehranian people’s perception of IRIB media justice preservation. The studied population consists of two social classes residing in Tehran, the rich and the poor. The rich or high-income group includes the family whose monthly income is more than ten million Tomans and the poor or low-income families include the people whose monthly income is less than seven hundred thousand Tomans. A targeted sampling was conducted among the two groups, finally 45 persons were interviewed; 20 persons from among the high-income class and 25 others from among the low-income class. The qualitative coding was applied to analyze the data gathered in the interviews. According to the represented concept of the media justice in this study, equal distribution of the opportunities and facilities for all people and all regions of the country- in a way that all parts of the country can be displayed harmoniously- has been emphasized, so that people stop feeling there is centralism in the country and do not think that the media is controlled by the ruling class who, without understanding the people’s problems and troubles, displays what it like and not what actually happens in the society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution of Chances
  • Justice Perception
  • Social Classes
  • Social Ethnography