1. کارکرد رسانه های آزاد در کنترل جرم اختلاس؛ از کنش های پیشگیرانه تا مخاطرات فراروی

امین رادمان؛ سید ابراهیم قدسی؛ اسماعیل هادی تبار

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.34073.2306

چکیده
  توسعه روزافزون رسانه‌های آزاد و تسهیل دسترسی به آن از طریق تلفن‌های همراه هوشمند موضوعی نوظهور و در عین حال فراگیر است که قابل بهره برداری در زمینه‌های مختلف حیات بشری ازجمله پیشگیری از جرم است. از این‌رو نویسنده این مقاله‌ از رهگذر پژوهش میان‌رشته‌ای رسانه با حقوق کیفری، درصدد پاسخ به این پرسش است که رسانه‌های آزاد چگونه می‌توانند ...  بیشتر