نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ارتباطات ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.30465/ismc.2024.48766.2855

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های مدیریت خبر در رسانه ملی در مواجهه با رسانه های فارسی زبان خارجی انجام شده است؛ به این معنا که چگونه می‌توان در مواجهه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی به مدیریت مطلوب اخبار پرداخت. روش تحقیق به صورت کیفی و جامعه مورد مطالعه کلیة متخصصان و صاحبنظران حوزه رسانه و خبر بوده‌اند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. برای گردآوری داده‌ها از «مصاحبه‌ نیمه-ساختاریافته» استفاده شده است. بعد از مصاحبه با 18 نفر اشباع و در نهایت سازمان‌دهی بین کدها، 221 کد باز و اولیه، 41 مضمون فرعی استخراج و مقوله همپوشان و فراگیر حاصل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت اخبار در رسانه ملی بر اساس مولفه‌های «داشتن سواد رسانه‌ای، روایت‌گری دست‌اول وقایع، عمق‌بخشی به خبرنگاری تحقیقی، شناخت زیست رسانه‌ای بومی، شناسایی شکاف‌های اطلاعاتی مخاطبان، خبرسازی و خبررسانی به‌موقع، جمع‌سپاری و تعاملی‌سازی دروازبانی اخبار و ارزیابی عملکرد سازمانی» ممکن است. نتایج نشان می‌دهد که رسانه ملی در ارائه روایت دست اول از وقایع کند عمل می‌کند در این وضعیت رسانه‌های فارسی زبان خارجی با ایجاد شکاف بین واقعیت‌ها و نیازهای اطلاعاتی مخاطبان فضا را برای مانور گفتمانی خود باز می‌کنند. بنابراین، باید با شناخت زیست‌رسانه‌ای بومی، خبرسازی و خبررسانی را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of news management in the national media in the face of foreign Persian-language media

نویسندگان [English]

  • Zaker Timuri 1
  • Fatemeh Azizabadi Farahani 2
  • Afsana Mozafari 3

1 Ph.D. student of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Cultural Affairs Management, School of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Communication, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current research has been conducted with the aim of news management in the national media in the face of foreign Persian-language media. The research method was qualitative and the studied population were all specialists and experts in the field of media and news. The sampling method was purposeful.. After collecting the data, the process of coding and analyzing the data was done through "thematic analysis". By coding and categorizing, classifying and finally organizing between the codes, 221 open and primary codes, 41 sub-themes were extracted and overlapping and comprehensive categories were obtained. The findings show that the management of news in the national media is based on the components of "media literacy, first-hand narration of events, in-depth investigative reporting, targeted policy-making, knowledge of local media life, It is possible to identify the information gaps of the audience, make news and provide timely news, crowdsourcing and interactivity in news languages, and evaluate organizational performance. The results show that the national media is slow in presenting the first-hand account of the events. In this situation, foreign Persian-language media opens the space for its discourse maneuver by creating a gap between the facts and the information needs of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News management
  • crowdsourcing
  • media literacy
  • narration
  • news gatekeeping