نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

10.30465/ismc.2024.46963.2793

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی دریافت هنجارهای فرهنگی توسط کودکان از برنامه‌های شبکه پویا از دیدگاه مادران تهرانی است. روش پژوهش به صورت کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق با 18 مادر تهرانی دارای فرزند 2 تا 7 ساله می باشد که به صورت نمونه هدفمند انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این هنجارها شامل پنج مضمون فراگیر رفتاری، اعتقادی، هویتی، ارتباطی و روانی می باشد. بهداشت عمومی زدن‌ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای برخورد با بیماری کرونا ، صرفه‌جویی، قانون‌مداری، آشنایی با قرآن و نماز و خواندن آن، آشنایی با اماکن مذهبی و مناسبت‌های مذهبی، شناخت و پیامبر و اهل بیت و شهدا، حجاب و آشنایی با مفاهیم دینی مواردی بود که در رفتار کودکان کاملا مشهود بود. بر اساس نظریه دریافت هم باید اشاره نمود که مادران اذعان کردند صرفا همه پیام‌های ارائه شده توسط برنامه‌های شبکه پویا را کودکان به همان گونه که مدنظر تولیدکنندگان برنامه‌های شبکه بوده (موضع هژمونیک یا مسلط) رمزگشایی نکرده‌اند و گاها به صورت توافقی بدین گونه که ویژگی‌های شخصیتی و فرهنگی را در دریافت و رمزگشایی دخیل نموده اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

receiving cultural norms by children from dynamic network programs; Subject of study: Tehrani mothers' point of view

نویسندگان [English]

  • meysam farokhi 1
  • fatemeh lohmosavi 2

1 دانشیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

چکیده [English]

The purpose of writing this article is to investigate the cultural norms received by children from dynamic network programs from the perspective of Tehrani mothers. The research method is qualitative using in-depth interview technique with 18 Tehrani mothers with 2 to 7 year old children who were selected as a purposive sample. Thematic analysis method was used to analyze the data. The findings of the research indicate that watching dynamic network programs has brought about visible and visible changes in children's cultural norms, which include five comprehensive themes of behavior, belief, identity, communication and psychology. Public health, wearing a mask and following health protocols to deal with the corona disease, frugality, law-abiding, getting to know the Quran and praying and reading it, getting to know religious places and religious occasions, getting to know the Prophet, Ahl al-Bayt and martyrs, hijab and getting to know religious concepts. which was clearly evident in the children's behavior. Also, dynamic network programs have helped to strengthen the child's self-knowledge and national identity, and have strengthened family relationships and expanded healthy relationships at home.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norm
  • culture
  • cultural norm
  • reception
  • child
  • poya network