نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/ismc.2024.47224.2805

چکیده

جریان اخبار از طریق رسانه‌های جمعی و اجتماعی، بخش مهمی از زندگی روزمرة انسان ایرانی را به تصرف خود درآورده‌اند. مطالعه حاضر قصد دارد برای شناخت جایگاه خبر و رسانه‌های خبری، نوع مواجهه مخاطبان و جزئیات این مواجهه با منابع متعدد و متکثر خبر مورد واکاوی قرار دهد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی، با ۳۲ نفر از مخاطبان بالای ۱۸ سال تهرانی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته فردی و گروهی انجام داده است. این مطالعه نشان داد، مخاطبانی که ارتباط پیوسته و قوی با خبر دارند، به دلیل کثرت رسانه‌ها، به ناگزیر مجموعه‌ای از رسانه‌ها را با معیارهای ذهنی خود انتخاب می‌کنند که از نظر آنها برای دریافت تصویر کامل رویدادها کفایت می‌کنند و برای کسب خبر در دایره بسته این رسانه‌ها حرکت می‌کنند. این نوع از مصرف آیینی در ادبیات ارتباطات در سال‌های اخیر با مفهوم «فهرست رسانه‌ای» شناخته می‌شود. براساس یافته‌های این پژوهش، در مورد مخاطبان کم‌مصرف، تعریف سنتی مصرف آیینی خبر همچنان مصداق دارد و مواجهه آنها با خبر حاشیه‌ای و با صرف حداقل انرژی است. مفهوم «فهرست رسانه‌ای» می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در تغییر نگاه پژوهشگران به مصرف آیینی خبر و تاثیر آن بر مخاطبان تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rethinking the concept of ritual news consumption: Behavioral patterns of news consumption in Tehran audience

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman Alizadeh 1
  • , zarrin zardar 2

1 Golestan University

2 Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The flow of news through mass and social media has become a significant part of daily life for the Iranian population. In this space, audiences aim to engage actively as activists, yet they also encounter constraints related to time and energy. This study seeks to evaluate the role of news and news media, the audience's exposure patterns, and the specifics of their engagement with various news sources. Through qualitative research involving semi-structured interviews with 32 individuals in Tehran aged 18 and above, it was found that audiences develop a strong, enduring connection with news by selecting a personalized set of media outlets among the multitude available. This selection allows them to form a comprehensive understanding of current events within their self-defined information ecosystem, reflecting what is referred to in scholarly literature as their "media repertoire." The research suggests that audiences with lower engagement maintain a traditional pattern of news consumption characterized by minimal energy expenditure and limited exposure, supporting the continued relevance of ritual news consumption. The emergence of the "media repertoire" concept marks a significant evolution in understanding how audiences engage with news consumption rituals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News media
  • Audience
  • Qualitative Interview
  • Habitual Consumption
  • Ritual Consumption
  • Repertoire Approach