نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند صدا و سیما

2 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3 گروه فرهنگ و ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ismc.2024.47245.2807

چکیده

یکی از اجزای مهم در موفقیت یک مدیر ، ارتباطات درست و موثر در سازمان است . مهمترین وظایف مدیران اعم از هماهنگی، برنامه ریزی، هدایت، تصمیم گیری، کنترل و دیگر وظایف بدون شبکه ارتباطی درست و موثر در سازمان محقق نمی شود. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی وضع موجود ارتباطات سازمانی شبکه های استانی صدا و سیما و در نهایت تدوین الگوی تحولی ارتباطات سازمانی برای رسیدن به وضع مطلوب بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد کیفی با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل خبرگان مدیریت رسانه در سطح استان مازندران و کشور با سن بیشتر از 40 سال، سابقه بیشتر از 20 سال و تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد و در نهایت الگوی موجود ارتباطات سازمانی شبکه مازندران شناسایی و وضع مطلوب ارتباطات رسانه استانی تدوین شد. بررسی ها نشان داد " ارتباطات گنبدی"، مطلوب ترین الگوی ارتباطی رسانه شبکه استانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation of the transformation pattern of organizational communication in provincial national media networks with an Islamic approach (case study of Mazandaran provincial network)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Niknazar 1
  • Abdolreza Shahmohammadi Salmani 2
  • hassan darzban rostami 3

1 Mazandaran center radio and television employee

2 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Communication and Media Studies, Tehran Central Branch, Islamic Azad University

3 Department of Culture and Communication, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important components in the success of a manager is correct and effective communication in the organization. The most important tasks of managers including coordination, planning, directing, decision making, control and other tasks cannot be realized without a proper and effective communication network in the organization. Therefore, the main goal of the research was to investigate the current state of organizational communications of the provincial broadcasting networks and finally to compile a transformational model of organizational communications to reach the desired state. The present research is practical in terms of purpose, which was carried out with a qualitative approach with an exploratory design. The statistical population of this study included media management experts at the level of Mazandaran province and the country with an age of more than 40 years, an experience of more than 20 years and a doctorate and master's degree. People were selected as a statistical sample. Data analysis was done using open and axial coding, and finally, the existing pattern of Mazandaran network organizational communication was identified and the optimal state of provincial media communication was formulated. Surveys showed that "dome communication" is the most desirable media communication model of the provincial network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational model
  • media management
  • provincial networks
  • Dome communications