نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )u(

10.30465/ismc.2024.46603.2781

چکیده

چکیده
عملکرد سازمانهای رسانه‌ای از کیفیت‌ محتوایی‌ که‌ ایجاد می‌کنند تأثیر می‌پذیرد و عمل‌ ایجاد محتوا که‌ فعالیت‌ اساسی‌ در فرآیند تولید رسانه‌ای است‌، شدیدا نیازمند خلاقیت‌ است‌. به‌ دلیل‌ ماهیت‌ استاندارد ناپذیری کالاهای رسانه‌ای در درازمدت و تقاضای بالای مصرفکنندگان برای کالاهای جدید، خلاقیت‌ در سازمانهای رسانه‌ای منبع‌ حیاتی‌ استراتژیک‌ محسوب می‌گردد.
این‌ پژوهش‌ مدعی‌ است‌ یکی‌ از کارآمدترین‌ راهبردها در میدان این‌ رقابت‌ رسانه‌ای، استفاده از خلاقیت‌ و نوآوری در حوزههای مختلف‌ سازمانی‌، مدیریتی‌، تولیدی و محتوایی‌ است‌. خلاقیت‌ و نوآوری منبعی‌ استراتژیک‌ برای سازمان های رسانه‌ای در شرایط‌ بحرانی‌ است‌.
به عبارتی دیگر امروزه خلاقیت‌ و نوآوری و مدیریت‌ آن، یک‌ نیاز راهبردی برای سازمان های رسانه‌ای است‌. این‌ سازمان ها نیازمند نوعی‌ سازوکار ویژه هستند تا بتوانند خلاقیت‌ را خلاقانه‌ مدیریت‌ کنند.
این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شبکه مضامین به‌ روش‌ تحلیل‌ مضمون‌ در ٣ مضمون‌ فراگیر،16 مضمون‌ سازمان‌دهنده‌ و 127 مضمون‌ پایه‌ از میان‌12 مصاحبه‌ با خبرگان‌ و مطلعین کلیدی استخراج‌ شده است و براساس نظریه های صنایع خلاق رسانه ای، نوآوری در سازمان ها، مدیریت دانش،تولید محتوا،ارتباطات، توانمندی رسانه و اقتصاد خلاق و همچنین و مفاهیم خلاقیت و صنایع خلاق تجزیه تحلیل گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The necessity of creative media industries in media organizations

نویسندگان [English]

  • alireza zareshahrabadi 1
  • Hassan Bashir 2

1 Islamic Azad University, University of Religions and Religions

2 Faculty of Culture and Communication, Imam Sadiq University

چکیده [English]

Abstract
The performance of media organizations is affected by the quality of the content they create, and the act of creating content, which is a basic activity in the media production process, requires creativity. Due to the non-standard nature of media products in the long term and the high demand of consumers for new products, creativity in media organizations is considered a vital strategic resource.
This research claims that one of the most efficient strategies in the field of this media competition is the use of creativity and innovation in various organizational, management, production and content areas. Creativity and innovation is a strategic resource for media organizations in critical situations.
In other words, nowadays creativity and innovation and its management is a strategic need for media organizations. These organizations need a special mechanism to be able to creatively manage creativity.
This research has been conducted with a qualitative approach and using the theme network method by theme analysis in 3 overarching themes, 16 organizing themes and 127 basic themes from 12 interviews with experts and key informants, and based on the theories of creative media industries, innovation in Organizations, knowledge management, content production, communications, media capability and creative economy,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative media industries
  • competition
  • media organization
  • creativity
  • theme analysis