نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

10.30465/ismc.2024.45319.2732

چکیده

رسانه‌ها به طور عام و در سال‌های اخیر فضای مجازی به‌ طرز چشمگیری مورد بهره‌برداری جریان‌های سلفی جهادی- تکفیری بوده است. پژوهش حاضر با نگاهی مقایسه‌ای به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در انتشار گفتمان سه نسل گروه‌های سلفی جهادی- تکفیری، درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که نسل‌های سه‌گانه گروه‌های سلفی جهادی - تکفیری چگونه از رسانه‌ها و فضای مجازی برای انتشار گفتمان خود و برساختن سوژه‌های سلفی استفاده کرده‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بهره‌گیری از رسانه‌ها (عمدتا به دلیل تفاوت زمانی و شکاف نسلی) در نسل اول و دوم به‌مراتب کمتر از نسل سوم بوده و «داعش» به‌عنوان نسل سوم گروه سلفی جهادی - تکفیری در به کار گرفتن رسانه‌ها و فضای مجازی موفق‌تر از همتایان خود عمل کرده است. کارآیی این رسانه‌ها برای این گروه به مثابه «سلاحی» در «نبردهای نامتقارن» و در راستای تبلیغات برای انتشار مبانی گفتمان سلفی جهادی تکفیری، دعوت به جبهه‌های جنگ و عضوگیری برای انجام عملیات انتحاری بوده است. رویکرد مقایسه‌ای با محوریت موضوع رسانه در بررسی عملکرد سه نسل جریان سلفی جهادی- تکفیری نوآوری پژوهش حاضر به شمار می‌آید. روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و استفاده از منابع معتبر فضای مجازی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media strategies of disseminating Salafi discourse: A study of three generations of Jihadi-Takfiri Salafi groups

نویسندگان [English]

  • alireza samiee esfahani 1
  • Ehsan Jafari 2
  • mahin siamansouri 3

1 Associate professor political Science of Yasouj university

2 PhD in international relations, Islamic Azad University, central Tehran branch

3 Azad university, Qom

چکیده [English]

Abstract
The media in general and in recent years the virtual space has been significantly exploited by Salafi Jihadi-Takfiri movements. These extremist groups, due to their high pragmatism regarding the surrounding realities, have always used the most up-to-date media and artistic methods to spread their message globally. The present study, with a comparative look at the role of media and cyberspace in disseminating the discourse of the three generations of Salafi Jihadi-Takfiri groups, seeks to answer the main question of how the three generations of Salafi Jihadi-Takfiri groups use the media and cyberspace to disseminate their discourse. Have you used them to make selfie subjects? The findings of the research show that the use of the media in the first and second generation is much less than the third generation, and ISIS, as the third generation of Salafi Jihadi-Takfiri group, has been more successful in using the media and virtual space than its counterparts. . The effectiveness of these media for this group has been as a "weapon" in "asymmetrical battles" and in line with propaganda to spread the basics of the Salafi Jihadi Takfiri discourse, invitation to the war fronts and recruiting members to carry out suicide operations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Terrorism
  • ISIS
  • Cyber
  • Cyberspace
  • Media Strategies