نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

10.30465/ismc.2024.48104.2828

چکیده

پیشرفتهای فناورانه در چند دهه گذشته جهان را چنان متحول کرده که گویی در دنیایی کاملاً متفاوت زندگی می‌کنیم. این دگرگونی که از آن به تعابیر مختلفی همچون جهانی‌شدن؛ جامعه شبکه‌ای؛ و مانند اینها یاد می‌شود، تاثیرات فاحش و غیرقابل انکاری بر جوامع بشری داشته است. یکی از محصول فرعی این تحولات تکنولوژیک، انقلابِ گوشی همراه و ظهور فضای مجازی است که روابط انسانها را تشدید و دَرهَم‌تنیده کرده است. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا فضای ملی برای الگوهای هویتی و متعاقباً برای امنیت ملی خطرآفرین هست یا نه. فرضیه تحقیق آن بوده که یکی از نتایج فرایند جهانی‌شدن، دیجیتالی‌شدنِ سبکهای زندگی است که از طریق شبکه‌های ارتباط جمعی نا/خودآگاه فراگیر می‌شود و بر هویتهای ملی تاثیر دارد؛ تاثیری که می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره افکند. یافته‌های تحقیق نشان داده که فضای مجازی بر مبنای وضعیتِ هستی‌شناسی سیالِ دنیایِ جدیدِ جهانی‌شده که نوعی سبک زندگی دیجیتالی را ترویج می‌کند، هویتی برساخته ایجاد می‌کند که چندپاره است و به دلیل همین چندپارگی با هویت منسجم ملی در گفتمان رسمی در تعارض می‌افتد که امنیت ملی را از بعد جامعوی به چالش می‌کشد. رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of cyberspace on Iran's national security

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Kianpour 1
  • Seyed Mohammad Ali Shariati 2
  • Bahram Montazeri 3

1 PhD student, Department of Political Science and International Relations, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

چکیده [English]

Technological advancements in the last few decades in different ways such as globalization; network society; information era; And it is remembered like these, it has had enormous and undeniable effects on human societies. One of the side products of these technological developments is the mobile phone revolution and the emergence of virtual space, which has intensified and intertwined human relationships. In this regard, the main question of this article is what are the challenges of cyber space for citizenship patterns and national security. The research hypothesis is that one of the results of the process of globalization is the digitalization of lifestyles, which spreads through unconscious/conscious mass communication networks and has an impact on national identities; An effect that can jeopardize national security. The findings of the research have shown that the virtual space based on the fluid ontology of the new globalized world that promotes a kind of digital lifestyle creates a constructed identity that is fragmented and because of this fragmentation conflicts with the coherent national identity in the official discourse that threatens national security. From the social dimension, it challenges. The approach of descriptive-analytical research and the method of data collection was documentary and library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Internet
  • identity
  • national security
  • globalization
  • virtual space