نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی دانشگاه صدا وسیما

2 دانشجوی دکترا مطالعات عالی رسانه دانشگاه صدا وسیما تهران

10.30465/ismc.2024.47073.2798

چکیده

بازی‌وارسازی ابزاری قدرتمند برای یادگیری، توسعه مهارت ها، افزایش درگیری کاربران، تغییر در رفتار و فرهنگ سازی محسوب می‌شود. بازی‌وارسازی، یک مفهوم گسترده است که به‌طور مداوم در حال تحول است تا خواسته‌های روزافزون انسان مدرن را برآورده سازد.اما به لحاظ کاربردی می تواند به شکلهای محتلف مورد استفاده قرار گیرد
با توجه به نقش مهم رسانه ها در آموزش و یادگیری، مساله اصلی این تحقیق آن است که بازی وار سازی در رسانه ها چگونه می تواند مورد استفاده قرار گیرد . هدف این پژوهش شناسایی ظرفیت بازی‌وارسازی در تولید برنامه‌های آموزشی در رسانه های شنیداری برای کودکان است. این پژوهش با روش کیفی و با تحلیل مضامین مصاحبه های 9 نفر از متخصصان حوزه روانشناسی کودک، بازی وارسازی دیجیتال و تهیه کنندگان رادیو (به عنوان فراگیرترین رسانه شنیداری) بوده است . نتایج حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته با این متخصصان در قالب چهار مضمون اصلیِ «رادیو و کودک»، «بازی وارسازی و آموزش کودکان»، «بازی‌وارسازی در رسانه» و «بازی‌وارسازی برنامه آموزشی در رادیو» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
درواقع محرک بیرونی و اطلاعات از طریق کانا‌‌‌‌‌‌ل‌ حسی (گوش) به حافظه فعال منتقل می‌شود و سپس طی فرایندی در حافظه بلندمدت پردازش، کدگذاری و ذخیره می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the ways of using the capacity of gamification in the production of educational programs for children in audio media

نویسندگان [English]

  • vida hamraz 1
  • maryam vatankhavah 2

1 assistant prof.iribu

2 PHD student

چکیده [English]

Gamification is considered a powerful tool for learning, developing skills, increasing user engagement, changing behavior, and building culture. Gamification is a broad concept that is constantly evolving to meet the ever-increasing demands of modern man. But it can be used in many different ways.
Considering the important role of media in education and learning, the main problem of this research is how gamification can be used in media. The purpose of this research is to identify the capacity of gamification in the production of educational programs in audio media for children. This research has been done with qualitative method and by analyzing the themes of interviews of 9 experts in the field of child psychology, digital gamification and radio producers (as the most inclusive listening media). The results of the semi-structured interview with these experts were analyzed in the form of four main themes of "radio and children", "gamification and children's education", "gamification in the media" and "gamification of the educational program on the radio".
The findings of this research showed that the effectiveness of teaching and learning through radio can be understood by referring to the theory of cognitive learning in psychology. Cognitive theorists emphasize perception, thinking, memory,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audio media
  • children
  • education
  • gaming