نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق .مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور.تهران.ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر. مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور. تهران ایران

10.30465/ismc.2023.45328.2735

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کننده سواد رسانه ای و تفکر انتقادی بر میزان بزه دیدگی سایبری دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان انجام پذیرفت.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری را کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور اصفهان که در سال تحصیلی 1401-1400 به تحصیل مشغول بوده اند، تشکیل داده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین سواد رسانه ای و میزان بزه دیده گی و بین تفکّر انتقادی و میزان بزه دیدگی رابطه ی معنا دار وجود دارد. همچنین؛ سطح سواد رسانه ای دانشجویان متوسط ارزیابی گردید؛ بدین معنا که دانشجویانی که سواد رسانه ای بالاتری داشتند، میزان بزه دیدگی کمتری را تجربه نمودند و دانشجویانی که تفکّر انتقادی بالاتری داشتند نیز میزان بزه دیدگی کمتری را تجربه نمودند.
نتایج: دانشجویانی که سواد رسانه ای داشته اند، نسبت به دانشجویانی که این مهارت ها را نداشته اند، در مهارت های استفاده از رسانه ها، تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای، توانایی و تولید پیام های رسانه ای و تفکّر انتقادی در استفاده از رسانه ها، در سطح بالاتری از مهارت سواد رسانه ای قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The predictive role of media literacy and critical thinking on the level of cyber victimization in students of Payam Noor University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • safora mohammadsalehi darani 1
  • elham najaf abdi 2

1 Instructor and faculty member of Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Computer engineering department. Instructor and faculty member of Payam Noor University. Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the predictive role of media literacy and critical thinking on the level of cyber victimization among Payam Noor University students in Isfahan.
Research method: The current research method is descriptive and correlational. The statistical population is made up of all undergraduate students of Payam Noor University of Isfahan who studied in the academic year of 1400-1401. A number of 400 students from this community were selected by available sampling method and were exposed to three standard media literacy questionnaires (philosophical 2013) and Ritex critical thinking (2005) and standard bullying-victim questionnaires through receiving a response link through virtual space. (Lopez 1997) were placed. The validity and reliability of these questionnaires have been confirmed.
The findings showed that there is a significant relationship between media literacy and victimization rate and between critical thinking and victimization rate. also; The media literacy level of the students was evaluated as average; This means that students who had higher media literacy experienced less victimization
Results: Students who had media literacy, compared to students who did not have these skills, in the skills of using media, analyzing media messages

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • critical thinking
  • cyber victimization
  • students
  • Payam Noor University