نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی- ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی- ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسؤل)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی- ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ismc.2023.46846.2787

چکیده

با ظهور رسانه ‏های نوپدید، بیشتر افراد برای انجام امور روزمره تا حد زیادی به این رسانه ها وابسته شده‏ اند. حال مسئله این است که دگرگونی های فرهنگی محصول از گسترش رسانه های نوپدید در ایران چیست؟ پاسخ این پرسش‌ می‌تواند به اصلاح رویکرد رسانه ‌ها در پیام‌ رسانی و نیز جهت ‌گیری فرهنگی متناسب با ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی_اسلامی بینجامد. بدین منظور پژوهشگر با استفاده از تحلیل کیفی در پارادایم تفسیرگرایی با مصاحبه و به ‌کارگیری تحلیل تماتیک و کدگذاری سه ‌مرحله‌ ای، به شناسایی این دگرگونی فرهنگی پرداخته و به نتایج پیش رو رسیده است. مهمترین دگرگونی های مثبت: توسعه‏ میانوندی اجتماعی؛ ارتباط‌ گرایی همه ‏جانبه؛ سیال نمودن ارتباطات شبکه‌ ای؛ ارتقای همگرایی فرهنگی و اجتماعی؛ افزایش جامعه ‌محوری؛ تولید و بازتولید معرفت فرهنگی؛ شکل ‌دهی انگاره های حاکم بر اندیشه ‌های فردی؛ تولید، ابداع، نشر و نگهداری ایده ‌ها؛ عمومی ساختن فرهنگ. مهمترین دگرگونی های منفی (چالش برانگیز): ایجاد انزوایِ فراگیر؛ ترویج فرآورده‏ های غیرسودمند و غیر اخلاقی؛ آسیب ‌پذیر شدن فرهنگی بدنه‏ جامعه؛ ایجاد فردگرایی مفرط؛ گسست شالوده ‏های خانوادگی و نابسامانی هویتی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Media and Cultural Transformation in Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Yaraghbafan 1
  • Amir Masoud Amir Mazaheri 2
  • Mohammad Mahdi Labibi 3

1 Ph.D Student in Sociology, Department of social Sciences, Social Sciences- Communication and Media Faculty, Central Tehran Branch of Islamic Azad University,Tehran,,Iran

2 Associate Professor Department of social Sciences, Social Sciences- Communication and Media Faculty, Central Tehran Branch of Islamic Azad University,Tehran,Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Professor Department of social Sciences, Social Sciences- Communication and Media Faculty, Central Tehran Branch of Islamic Azad niversity,Tehran,Iran

چکیده [English]

With the emergence of new media, most individuals have become highly dependent on these media for their daily activities.The question then arises: what are the cultural transformations resulting from the proliferation of new media in Iran? Discovering the answer to this question can enhance the optimization of media approaches in communication and align cultural values with Iranian-Islamic norms. To address this issue, the researcher, utilizing qualitative analysis within an interpretive paradigm, conducted interviews and employed three-stage thematic analysis and coding to identify these cultural transformations. The most significant positive transformations include the development of social tolerance, comprehensive connectivity, the fluidity of networked communication, the promotion of cultural and social convergence, increased community-centeredness, the production and reproduction of cultural knowledge, the formation of prevailing assumptions influencing individual thinking, the generation, innovation, dissemination, and preservation of ideas, and the general shaping of culture. The most significant negative (challenging) transformations encompass the widespread sense of isolation, the promotion of non-beneficial and unethical products, cultural vulnerability within society, excessive individualism, the fragmentation of family foundations, and identity crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Transformation
  • New Media
  • Cultural Reproduction
  • Cultural Values
  • Cultural Norms