نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ismc.2023.45815.2758

چکیده

در این مقاله سعی بر این بوده با مطالعه جامعه شناختی سیاست گذاری های فرهنگی ـ هنری گفتمان اصلاحات و تأثیر آن در تولیدات سینمایی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی،آثار تولید شده سینمایی مورد بررسی قرار گیرد. در نظام فکری مقاله از سه جز تحلیل گفتمان"لاکله و موفه"،تحلیل گفتمان انتقادی"فرکلاف"و نظریه گفتمان"میشل فوکو" استفاده و در روش تحقیق از تحلیل گفتمان بر اساس تلفیق دو رویکرد"لاکله و موفه"،"فرکلاف و وان دایک"و با مطالعه تولیدات سینمایی گفتمان اصلاحات بهره گرفته شده است. در همین راستا فیلم"متولد ماه مهر"با توجه به ارایه دو قاب متفاوت از دوره گفتمان قبل و بعد به عنوان نمونه تحلیل انتخاب شد.در ادامه با جمع بندی سیاستگذاری های فرهنگی ـ هنری گفتمان مسلط می توان به این نتیجه رسید که با تغییر تدریجی و نه بنیادی در دلالت دال مرکزی،تأثیر قابل توجه ای در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد شد،این روند به قدری از سوی مخاطبان هنر مثبت ارزیابی شدکه تولیدات سینمایی در گفتمان های بعدی نیز تا حد زیادی تحت تأثیر آن قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of cultural and artistic policies of reform discourse with an emphasis on cinematographic productions (A case study of the film Born in the month of Mehr by Ahmadreza Darwish)

نویسندگان [English]

  • houshang zamaniazim 1
  • Azam Ravadrad 2
  • mahnaz ronaghi noutash 3

1 PhD student in Cultural Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor of Department of Social Communication, University of Tehran

3 Assistant Professor, Department of Cultural and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, an attempt has been made to study the sociological policies of the cultural-artistic reform discourse and its effect on film productions, and by using the method of critical discourse analysis, the works of film production have been investigated. The intellectual system of the article consists of three analysis components.The discourse of"Lakele and Mouffe",critical discourse analysis of "Fairclough"and discourse theory of "Michel Foucault" and the use of discourse analysis in the research method based on the combination of the two approaches of "Lakele and Mouffe","Fairclough and Van Dijk" and by studying film productions Reform discourse was used. In this regard, the film"Born in the month of Mehr"was chosen as an example of analysis due to the presentation of two different frames from the discourse period before and after. In the following, by summarizing the cultural-artistic policies of the dominant discourse, it can be concluded that with the change Gradually and not fundamentally in the meaning of the central signifier, a significant effect was created in the field of culture and art, this process was so positively evaluated by the audience of art that the cinematographic productions in the subsequent discourses were also greatly influenced by it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Film
  • Cultural policy
  • Cinema
  • Reforms