نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران.

10.30465/ismc.2023.46000.2760

چکیده

مطالعه حاضر تحلیلی کیفی به‌روش گراند‌تئوری است که بر اثرپذیری روانی کووید19در شبکه‌های‌اجتماعی با رویکرد سواد‌رسانه‌ای پرداخته است.هدف این مطالعه شناسایی تاثیر سواد‌رسانه‌ای [رژیم مصرف رسانه‌ای،درک محتوا،اهداف پنهان،گزینش آگاهانه،نگاه انتقادی و تجزیه‌وتحلیل پیام] در اثرپذیری روانی [اضطراب،وسواس،خودبیمار پنداری و خستگی] کووید19بوده است،که آیا شبکه‌های‌اجتماعی باعث اثرپذیری روانی می‌شوند؟در این راستا با بهره‌گیری از روش گراند‌تئوری،باید گفت که چارچوب نمونه با دو معیار محک می‌خورد1-ورود (اشباع‌داده‌ها) 2-خروجی (اشباع‌نظری) در این تحقیق نیز تعداد مصاحبه‌ها تا اشبا ع داده‌ها و نظریه‌ها تداوم یافته.با در نظر گرفتن اشباع‌نظری با 15نفر مصاحبه عمیق صورت گرفت.در مصاحبه عمیق و ورود اطلاعات به نرم افزار اطلس‌تی‌آی،ابتدا کدگذاری باز انجام،سپس در قالب مقولات محوری قرار گرفتند،که چون برخی کدهای باز در قالب اثرپذیری روانی مثبت جای نمی‌گرفتند کدگذاری مجدد باز انجام و اثرپذیری مثبت در قالب مقولات محوری جدید قرار گرفت.به این ترتیب با توجه به رژیم مصرف رسانه‌ای کاربران برای استفاده از شبکه‌های‌اجتماعی در زمان قرنطینه پاندومی کووید19 به‌عنوان ابزار ارتباط میان فردی جایگزین تعاملات رودرور بوده است،لذا مقولات اهداف پنهان پیام،گزینش آگاهانه پیام،نگاه انتقادی به‌پیام و تجزیه‌وتحلیل پیام وجاهت لازم را نداشته است؛و در عین حال اثرپذیری مثبت شامل کاهش اضطراب،همدلی،احساس تعلق،تخلیه روانی،اشتراک فکری و تسلی خاطر بر جنبه اثرپذیری روانی منفی ارجحیت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative analysis of media literacy in the psychic impressibility of Covid-19 in social networks

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Jamshidi Hasanabadi 1
  • liela NIROOMAND 2
  • Habib Saboori khosroshahi 3

1 PhD student, Department of Social Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Member of Hayat Al-Ilmi, Group of Communications, East Tehran University, Islamic Azad Daneshgah, Tehran, Iran.

3 Member of Hayat Alami, Group of Social Sciences, East Tehran University, Islamic Azad Daneshgah, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The psychological effectiveness of covid-19 in social networks with an approach to media literacy is a qualitative analytical grand theory that explores the inner layers of users during the covid-19 pandemic quarantine.The aim of identifying the impact of media literacy [media consumption regime,content understanding,hidden goals,conscious selection,critical view and message analysis] on psychological effectiveness [anxiety,obsession,self-illness and fatigue of Covid-19] was to determine whether social networks cause psychological effectiveness.be?In this regard,in the in-depth interview and data entry into the AtlasTI software,open coding was first performed,then they were placed in the form of central categories,and because some open codes did not fit in the form of positive psychological effectiveness,re-coding was done and positive effectiveness was placed in the form of new central categories.In this way,according to the media consumption regime of users to use social networks during the quarantine of the deadly disease Covid-19 as a means of interpersonal communication instead of face-to-face interactions,therefore,the categories of hidden goals of the message.conscious selection of the message,critical look at the message and analysis The message did not have the necessary meaning,and at the same time,the positive impact, including the reduction of anxiety,empathy,sense of belonging,mental discharge,intellectual sharing,and consolation,was preferred over the aspect of negative psychological impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Media literacy"
  • "Covid-19"
  • "psychological effectiveness"
  • "social networks"