نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشدجامعه‎شناسی دانشگاه علامه

چکیده

سیمای استانی ایلام برای غنای هرچه بیشتر فرهنگ بومی استان تأسیس شده است. حفاظت از فرهنگ و زبان کردی و در عین حال ارائۀ تصویری واقع‎بینانه از آن به نسل جدید، از جملۀ وظایف اساسی این رسانه است. پژوهش حاضر در راستای بررسی عملکرد سیمای ایلام در این زمینه، از طریق مصاحبه با نخبگان فرهنگی شهر ایلام انجام ‎شده ‎است. اینکه سیمای ایلام چه تصویری از فرهنگ و زبان کردی را به مخاطب ارائه می‎دهد، پرسش آغازین نوشتار حاضر است. پژوهش به روش کیفی انجام شده است؛ بدین‎ترتیب که نخست با نخبگان فرهنگی شهر ایلام مصاحبه شده است و پس از آن، پژوهشگر با روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی متن مصاحبه‎های انجام‎شده پرداخته ‎است. بنا بر اصل اشباع نظری، 15 نفر مورد مصاحبه قرارگرفته‌‌اند.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه‌‌های سیمای ایلام، وجهۀ رسمی زبان کردی را تنزّل می‎دهند. همچنین، این برنامه‎ها با برجسته‎سازی ابعاد سنتی فرهنگ کردی و نادیده‎گرفتن کارایی آن در زندگی مدرن، فرهنگ کردی را به مثابۀ فرهنگی نازل ترسیم می‌‌کنند. مصاحبه‌‌شوندگان، کاستی‎های زبان کردی معیار را در سیمای ایلام این‎گونه بیان کرده‎اند: عدم انتخاب لهجۀ معیار مناسب، استفاده‎نکردن از رسم‎الخط کردی، نبود واژه‎سازی‎های درست و علمی و گرته‎برداری صرفی و نحوی از زبان فارسی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Reflection of the Kurdish Culture and Language in Ilam Broadcasting Programs (Analysis of Ilam Cultural Elites)

نویسندگان [English]

  • Vakil Ahmadi 1
  • Mohammad Bazafkan 2

1 Assistant Professor, Department of Sociology, Razi University

2 M.A. Student in Sociology, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The main topic of this paper is the evaluation of effects of Ilam broadcasting program on Kurdish culture in Ilam province. In this regard, the attitude of cultural elites in the Ilam native culture is analyzed. The reason for selecting them is that they are of high status in the Ilam culture as well as in the planning process of other media related to the Kurdish culture.In order to formulate the theoretical framework, four theories are considered including the Colonization of the Lifeworld,agenda-setting, Spiral of Silence and the dependent theories. In this qualitative research, the topic is investigated via carrying out in-depth interviews with the Ilam cultural elite. Based on theoretical saturation, 15 people are interviewed. The results of this study indicate that the cultural elites believe that Ilam broadcasting programs reduces official prestige of the Kurdish language and also show the Kurdish culture as an unimportant culture. The interviewees also refer to the damage done to the Kurdish standard languagein Ilam broadcasting programs such as failure to use the proper standard accent and Kurdish orthography, loss of correct scientific word coinage and calque from the Persian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plural media
  • Ilam native culture
  • the Kurdish language
  • official image of language
  • Ilam broadcasting
 
 
اباذری، یوسف (1387). خرد جامعه‌‌شناسی، تهران: طرح ‌‌نو.
احمدی، بابک (1373). مدرنیته و اندیشۀ انتقادی، تهران: نشر مرکز.
اسماعیل‎زاده، خالد (1388). «ارزیابی مشارکت سیاسی کردها در ایران»، فصلنامۀ روژه‌‌ف، س 4، ش 11، 12 و 13.
الیاسی، محمدحسین (1386). «مبانی نظری و عملی رسانۀ اثربخش و کارآمد». www. Arnet.ir
باتومور، تی. بی (1381). نخبگان و جامعه، ترجمۀ علیرضا طیب، چ 2، تهران: مؤسسۀ نشر و پژوهش شیرازه.
برفی، عطا (1386). خواندن و نوشتن کردی به زبان ساده، تهران: احسان.
ماتور، کانوار بهادر (1376). ارتباطات برای توسعه و تغییر اجتماعی، تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات.
ترنبری، پاتریک (1379). حقوق بینالملل و حقوق اقلیتها، ترجمه و تخلیص آزیتا شمشادی و علی‎اکبر آقایی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
حسین‎پور، جعفر ( 1389). «رسانه‎ها و سرمایۀ اجتماعی»، پایان‎نامۀ دکترا رشتۀ علوم ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
رزاقی، افشین (1385). نظریههای ارتباط جمعی، چ 2، تهران: مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات.
سورین، ورنر؛ و جیمز دبلیو تانکارد (1381). نظریههای ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
طیب‎زاده، امید (1386). «زبان‌‌شناسی به زبان دیگر: گونۀ معیار نهفته»، بخارا، ش 63.
فیلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
کوئن، بروس (1384). مبانی جامعهشناسی، ترجمۀ غلامعباس توسلی و رضا فاضل، چ 16، تهران: سمت.
مک کوایل، دنیس؛ و سون ویندال (1388). مدلهای ارتباطات جمعی، ترجمۀ گودرز میلانی، تهران: طرح آینده.
نش، کیت (1389). جامعه‌‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، چ 8، تهران: کویر.
نوذری، حسینعلی (1381). بازخوانی هابرماس؛ درآمدی بر آرا، اندیشه‌‌ها و نظریه‌‌های یورگن هابرماس، تهران: چشمه.
هومنی، حیدرعلی (1385). راهنمای علمی پژوهش کیفی، تهران: سمت.
 
Ritzer, Georg (1996). Modern Sociological Theory, 4th Edition, New York: McGraw-Hill.
Ritzer, Georg )1997). Postmodern Social Theory, New York: McGraw-Hill.