نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات و رسانه دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، مرکزی، تهران ایران.

3 استادیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

10.30465/ismc.2023.44541.2700

چکیده

با گذشت زمان نسبتاً کوتاهی از ابداع ایموجی‌ها در قالب نمادهای تصویری، امروزه شاهد تکوین زبانی نوین برای تعاملات انسانی در بستر شبکه‌های اجتماعی هستیم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی مقطعی بوده و با هدف سنجش و مقایسۀ انگیزه‌های استفاده از ایموجی میان فعالان حوزۀ رسانه در توئیتر انجام شد. جامعۀ آماری این تحقیق، اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و نمونۀ منتخب نیز شامل 40 روزنامه‌نگار زن و 40 روزنامه‌نگار مرد بود که دارای سابقه کار بیشتر از 3سال و فعال در توئیتر بودند. داده‏ها از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسید، گردآوری و با استفاده از ویرایش 26 نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های کولموگروف-اسمیرونوف و تی‌استیودنت مستقل، تحلیل شدند. براساس نتایج به‌دست آمده در سطح اطمینان 95درصد، زنان و مردان در متن توئیت‌های خود برای استفاده از ایموجی‌ها در انگیزه‌های بیان احساسات، جانشین نشانه‏های ارتباطات کلامی، جانشین کلمات، کمک به تفهیم پیام، تلطیف لحن پیام، انتقال اطلاعات، کوتاه‌کردن متن، کافی‌بودن تنوع ایموجی‌ها و امکان برداشت نامناسب از پیام تا حدّ زیادی شرایط مشابهی داشتند؛ اما در انگیزه‌‌های میزان صمیمیت افراد، جذاب کردن پیام، استفاده مکرر از ایموجی‌ها و راهی برای قضاوت اشخاص، دارای تفاوت‌هایی معنا‌دار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Motivation to Use Emoji among Iranian Media Activists on Twitter

نویسندگان [English]

  • Parvin Faghfouri Azar 1
  • Gholam Reza Azari 2
  • Maryam Iraji 3

1 PhD student, Department of Linguistics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Communication and Media Department, Islamic Azad University, Tehran, Markazi, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Linguistics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, the invention of emojis has led to the emergence of a new language for communication in social networks. This research is practical in terms of purpose and cross-sectional in terms of implementation and was conducted with the aim of investigating and comparing the motives of using emojis among Iranian media activists on Twitter. The population of this research was the members of the Journalist Association of Tehran province and the selected sample included 40female journalists and 40male journalists with more than 3years work experience and active on Twitter. The data were collected and analyzed through a researcher-made questionnaire, SPSS software version26 and Kolmogorov-Smironov and Student's independent t-tests. Based on the results, women and men use emojis in the text of their tweets to express emotions, to replace verbal communication signs, to replace words, to help understand the message, to soften the tone. The message, information transmission, shortening of the text, sufficient variety of emojis, and the possibility of inappropriate perception of the message had similar conditions to a large extent; But there were significant differences in the motivations of people's level of intimacy, making the message attractive, frequent use of emojis and a way to judge people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emoji
  • Non Verbal Communication
  • Social Networks
  • Twitter