نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

ظهور رسانه های دیجیتال موجب رشد پدیدهای تحت عنوان اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی در دهه ی گذشته گردیده که توجه زیادی را در محیط های آکادمیک و سطوح قانونگذاری به خود جلب نموده است. مقاله ی حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که چه الزامات قانونی برای تنظیم این نوعِ جدید از کار باید ارائه نمود که به نوعی بتوان به تنظیم گری آنان پرداخت؟ به عبارتی چه محدودیت‌های قانونی می‌تواند برای تبلیغات از طریق اینفلوئنسرا اعمال شود تا تضمین کند که حقوق مصرف کنندگان و کاربران و به طور کلی مردم محافظت میشود؟ ضرورت مقررات گذاری در این حوزه، بررسی تحولات اخیر در حوزه ی قوانین و مقررات مربوطه را می طلبد که در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم اینفلوئنسر، بهترین شیوه و روشهایی را که در خصوص تنظیم گری اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی به ویژه در حوزه ی تبلیغات در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده، ارائه میگردد. نتایج حاکی است با وجود برخی مقررات و کدهای اخلاقی جهت تنظیم مسائل مربوط به اینفلوئنسرها در حوزه ی تبلیغات، نظام های حقوقی موجود در این خصوص هنوز راه طولانی در پیش داشته، چرا که مسائل مربوط به اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی تنها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legislation for social media influencers with an emphasis on advertising

نویسنده [English]

  • Saeed karami

Payam Noor University assistant professor, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergence of digital media has led to the growth of the phenomenon called social media influencers in the last decade, which has attracted a lot of attention in academic environments and legislative levels. The current article is based on the descriptive-analytical method in search of an answer to the question, what legal requirements should be provided for the regulation of this new type of work so that they can be regulated in some way? In other words, what legal restrictions can be applied to advertising through influencers to ensure that the rights of consumers and users and the public in general are protected? The necessity of regulation in this field requires the examination of recent developments in the field of relevant laws and regulations, in this article, while dealing with the concept of influencer, the best methods and methods regarding the regulation of social media influencers, especially in the field of advertising It is offered in different countries. The results indicate that despite some regulations and codes of ethics to regulate issues related to influencers in the field of advertising, the existing legal systems in this regard still have a long way to go, because the issues related to

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influencer marketing
  • regulation
  • social media
  • advertising
- ده­صوفیانی اعظم، «مرجعیت سلبریتی­ها در مسائل اجتماعی؛ با تأکید بر فرصت­ها و تهدیدها در فضای مجازی»، فصلنامه مطالعات رسانه­های جدید، سال پنجم، دوره دوم، ش 5، پاییز 1398، صص 85.  
 
 
References
1- ARTICLE 19 – Free Word Centre, "Germany: The Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks”, 2017, p 2. Available at: www.article.org

2- Brands and marketing, "The serious business of being a social influencer”, Apr 2022. Available at:  https://www.economist.com/leaders/2022/04/02/the-serious-business-of-being-a-social-influencer

 
3- Castelló-Martínez, A and Del Pino, C, "La comunicación publicitaria con influencers. Redmarka: revista académica de marketing aplicado", 14, 2015, pp 21-50.
Available at http://bit.ly/2WmivE8
 
4- De Veirman, M; Cauberghe, V. & Hudders, L. "Marketing through Instagram influencers: theimpact of number of followers and product divergence on brand attitude", International Journal of Advertising, 36(5) ,2017,  798-828.
 
5- Erofeeva Sofia, "Ethics and Influencers in Russia", LAB University of Applied Sciences Bachelor of International Business, Business Administration, 2021.
 
6- Forbes, "Top Influencers", 2017. Available at: https://www.forbes.com/top-influencers/#2ed2b38a72dd accessed 26 August 2019.
 
7- Goanta Catalina and Ranchordás Sofia, "The Regulation of Social Media Influencers: An Introduction", University of Groningen Faculty of Law Research Paper Series No. 41, 2019, p 3. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3457197
 
8- IAB Spain y Elogia, "Estudio anual redes sociales 2018", 2018. Available at https://bit.ly/2J95UhE
 
9- INTA, International Trademark Association, "Recent Developments in Influencer Marketing and Unfair Competition".
- Kim Kataguiri, Youtube channel, Youtube, 2019.
Available at: https://www.youtube.com/user/Tharryify> accessed 26 August 2019.
 
10- Koptyug Evgenia, "Influencer marketing in Germany - statistics & facts", 2022. Avainable at:                https://www.statista.com/topics/8651/influencer-marketing-in germany/#topicHeader__wrapper
 
11- Kumar, V. & Gupta, S, "Conceptualizing the Evolution and Future of Advertising", Journal of Advertising, 45(3),2016, 302-317. Available at:
 
12- L Arenth Terese, Influencer Marketing: Legal Concerns and Best Practices, General / OCA, 2020.
 
13- Linqia, "The State of Influencer Marketing 2017: a look into how brands and agencies view the future of influencer marketing", 2018. Available at https://bit.ly/2FH3fcq
 

14- M Moniuszko Sara, " When stars get political: Jane Fonda, Taylor Swift, Alyssa Milano, Kanye West and more", USA TODAY, 2019.

15- Social Blade Analytics, 2019. Available at: https://socialblade.com> accessed 26 August 2019.
 
16- Taylor Lorenz, "The Lil Tay Saga Reaches Its Logical Conclusion", The Atlantic, 24 May 2018. Available at:  https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/05/the-lil-tay-saga-reaches-its-logicalconclusion/561116/> accessed 26 August 2019.

17- The Guardian, "France online hate speech law to force social media sites to act quickly”, Tue 9 Jul 2019 17.50 BST, Available at: https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/france-online-hate-speech-law-social-media

18- Vilajoana-Alejandre Sandra, Rom-Rodriguez Josep and Miotto Giorgia, Advertising self-regulation challenges in the light of legal and ethical risks of influencer marketing, mediterranea journal of communication, 2019. Available at: https://madison-bridge.com/new-norwegian-law-social-media-influencers-must-label-retouched-photos/