نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده رفاه،تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم م معارف قرآن، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده

حوزه حله در سده های میانی جایگزین حوزه های بغداد و نجف شد. حلیان با فراغت سیاسی که درپی برچیده شدن خلافت عباسی ایجاد شده بود، گام های ارزشمندی در جهت توسعه فرهنگ آموزش تطبیقی برداشتند. سرآمد حلیان در این عرصه محقق حلّی و علامه حلّی بودند که احاطه کامل به آرای کلامی،فقهی وتفسیری اهل سنت داشتند و به دور از تعصبات وتعلقات اعتقادی ومذهبی ونگرش های یک سویه به تطبیق نظرات آنان با آراء فقیهان امامیه پرداختند.در عین حال عالمان شیعی شهرحله ضمن نگارش آثاری بامحوریت مسائل اختلافی پایه گذاران آموزش تطبیقی درون مذهبی بودند.

اهمیت فعالیت حلیان در زمینه آموزش تطبیقی با توجه به موقعیت زمانی آنان، حفظ ،انتقال ورساندن میراث پیشینیان به آیندگان و ارائه الگوی نظری وعملی در مواجهه با آراء مخالفان ومکاتب فکری گوناگون است،به زعم نویسندگان مقاله برخلاف تلقی ها وبرداشت های مشهور،نظام آموزش تطبیقی جامعه علمی وفکری حله دراعصارمتوالی روش تعریف شده ونظام مندی برای انتقال یافته های علمی خودپیش گرفته است که می تواند به عنوان الگوی موفق دراین زمینه ازمنابع اساسی برنامه ریزی آموزش تطبیقی علوم انسانی دوره معاصر قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Helleh field in the development of comparative education culture

نویسندگان [English]

  • Zahra Taheripour 1
  • Seyyed Mostafa Malihi 2
  • Abdolrahim Hosseeini 3

1 عضو هیئت علمی دانشکده رفاه،تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم م معارف قرآن

3 دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده [English]

Halleh district replaced Baghdad and Najaf districts in the middle centuries. With the political freedom that was created after the overthrow of the Abbasid Caliphate, the Helians took valuable steps in the direction of developing the culture of comparative education. The leaders of Haliyan in this field were Mohaghegh Halli and Allameh Halli, who were completely surrounded by the theological, jurisprudential, and exegetical opinions of the Sunnis, and far from their prejudices, religious affiliations, and one-sided attitudes, they tried to adapt their opinions to the opinions of Imamiyya jurists. At the same time, Shiite scholars While writing works centered on controversial issues, Shahrhalla was the founder of intra-religious comparative education.

The importance of Helian's activity in the field of comparative education according to their time situation is to preserve, transfer and convey the legacy of the predecessors to the future and provide a theoretical and practical model in the face of the opinions of the opponents and various schools of thought. The comparative scientific and intellectual community of Helleh has developed a defined method and a system for the transmission of scientific findings in successive ages, which can be placed as a successful model in this field, one of the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative education
  • jurisprudence
  • interpretation
  • kalam
  • hallah