نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات رسانه دانشگاه صدا و سیما

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، تهران

10.30465/ismc.2023.43702.2661

چکیده

آب به عنوان مهم‌ترین عنصر حیات از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه و ارزشمندی دارد. این مهم با توجه به بحران‌های زیست محیطی ایجاد شده در جهان اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. همچنین شناخت دقیق رسانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای کمک به بحران‌های آبی مفید فایده است. این پژوهش با هدف معرفی راهکارهای رسانه‌ای اقناع مخاطبان در پی تسهیل تاثیرگذاری رسانه بر فرهنگ مصرف آب است. در فاز اول ضمن بهره‌گیری از اسناد و پژوهش‌های پیشین با استفاده از روش پیمایش در استان البرز (هشتگرد، اشتهارد، کرج، نظرآباد) 605 پرسشنامه تکمیل شد که نشانگر نگرش مردم استان به وضعیت آب استان و راه‌های مصرف آب است. در فاز دوم پژوهش با بهره‌گیری از نتایج حاصل شده از پیمایش فاز اول، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه رسانه، مدیران حوزه آب و مدیران رسانه صورت گرفت. پس از تحلیل محتوای کیفی این مصاحبه‌ها 42 راهکار به منظور اقناع رسانه‌ای استخراج شد که می‌توان آن‌ها را در دو نگاه انتقادی و مطالبه گری و نگاه ترویجی در سه محور 1. پیش‌بینی: تدابیر سازمانی 2. جهت‌گیری: رویکرد تولید پیام 3: پسینی: روش‌ها و قالب‌های تولید و توزیع پیام دسته‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media persuasion strategies of the audience to manage water consumption

نویسندگان [English]

  • masoud jalilvand khosravi 1
  • marzie karimi 2

1 Ph.D student of media studies, IRIB University, Tehran, Iran

2 M.A in Women’s Studies, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Water is the most essential element of life, This matter has gained double importance due to the environmental crises created. we are witnessing the growing influence of media on the formation of society's culture. Therefore, it is useful to know the media and take advantage of its capacities to help with water crises. Therefore, the current research aims to find out the media strategies to persuade the audience to manage water consumption in Alborz province, The research is defined in two phases. In the first phase, 605 questionnaires were completed in Alborz province (Hashtgerd, Eshtehard, Karaj, Nazarabad) by survey method, which shows the attitude of the people of the province towards the water situation of the province. In the second phase of the research, using the results obtained from the first phase survey, 16 semi-structured interviews were conducted with media experts and producers, water managers, and media managers. After analyzing the qualitative content of these interviews, 42 strategies were extracted for persuading the media, which can be divided into two aspects: critical and demanding, and promotion in three axes: 1. Forecasting: organizational measures 2. Direction: Message Generation Approach 3: Retrospective: Methods and formats for generating and distributing categorized messages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption management
  • water consumption
  • persuasion
  • audience
  • media