نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات رسانه دانشگاه صدا و سیما

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، تهران

10.30465/ismc.2023.43702.2661

چکیده

آب به عنوان مهم‌ترین عنصر حیات از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه و ارزشمندی دارد. این مهم با توجه به بحران‌های زیست محیطی ایجاد شده در جهان اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. همچنین شناخت دقیق رسانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای کمک به بحران‌های آبی مفید فایده است. این پژوهش با هدف معرفی راهکارهای رسانه‌ای اقناع مخاطبان در پی تسهیل تاثیرگذاری رسانه بر فرهنگ مصرف آب است. در فاز اول ضمن بهره‌گیری از اسناد و پژوهش‌های پیشین با استفاده از روش پیمایش در استان البرز (هشتگرد، اشتهارد، کرج، نظرآباد) 605 پرسشنامه تکمیل شد که نشانگر نگرش مردم استان به وضعیت آب استان و راه‌های مصرف آب است. در فاز دوم پژوهش با بهره‌گیری از نتایج حاصل شده از پیمایش فاز اول، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه رسانه، مدیران حوزه آب و مدیران رسانه صورت گرفت. پس از تحلیل محتوای کیفی این مصاحبه‌ها 42 راهکار به منظور اقناع رسانه‌ای استخراج شد که می‌توان آن‌ها را در دو نگاه انتقادی و مطالبه گری و نگاه ترویجی در سه محور 1. پیش‌بینی: تدابیر سازمانی 2. جهت‌گیری: رویکرد تولید پیام 3: پسینی: روش‌ها و قالب‌های تولید و توزیع پیام دسته‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media persuasion strategies of the audience to manage water consumption

نویسندگان [English]

 • masoud jalilvand khosravi 1
 • marzie karimi 2

1 Ph.D student of media studies, IRIB University, Tehran, Iran

2 M.A in Women’s Studies, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Water is the most essential element of life, This matter has gained double importance due to the environmental crises created. we are witnessing the growing influence of media on the formation of society's culture. Therefore, it is useful to know the media and take advantage of its capacities to help with water crises. Therefore, the current research aims to find out the media strategies to persuade the audience to manage water consumption in Alborz province, The research is defined in two phases. In the first phase, 605 questionnaires were completed in Alborz province (Hashtgerd, Eshtehard, Karaj, Nazarabad) by survey method, which shows the attitude of the people of the province towards the water situation of the province. In the second phase of the research, using the results obtained from the first phase survey, 16 semi-structured interviews were conducted with media experts and producers, water managers, and media managers. After analyzing the qualitative content of these interviews, 42 strategies were extracted for persuading the media, which can be divided into two aspects: critical and demanding, and promotion in three axes: 1. Forecasting: organizational measures 2. Direction: Message Generation Approach 3: Retrospective: Methods and formats for generating and distributing categorized messages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • consumption management
 • water consumption
 • persuasion
 • audience
 • media
 • البرزی دعوتی، هادی؛ ولدبیگی، عبدالشریف و سمردپی، مریم (1397). « نقش رسانه‌های اجتماعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطره آبی»، مدیریت مخاطرات طبیعی، دوره4، شماره 4، ص 381-367
 • مجتبی پالوج ، مصطفی بی اسدی، (1397). تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچه منابع آب، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 26 شماره 103 ، 239-272 .
 • تقوی‌پور، محمدرضا؛ اسماعیلی، محسن؛ صلواتیان، سیاوش (1394). الگوی جامع خانواده تراز در اندیشه اسلامی، فرهنگی و تربیتی زنان و خانواده، دوره 11، شماره 36، ص 148- 119.
 • توبک، اسمر و جعفری، زین‌العابدین (1399). بررسی جایگاه رادیو در آموزش و ارتقا مهارت‌های ارتباطی حوزه خانواده، علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 14، 2، 80-59.
 • جلیلوندخسروی، مسعود؛ بنی‌هاشمی، محسن (1401). کارکردهای ارتباط غیرکلامی در فرآیندهای یک‌سویه ارتباط رسانه‌ای، مورد مطالعه خبر تلویزیونی 21 سیمای جمهوری اسلامی، مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، دوره 5، شماره 18، ص 43-21.
 • دفلور، دنیس (1387). شناخت ارتباط‌جمعی، انتشارات دانشگاه صداوسیما، تهران.
 • دواس، دیوید (1397). طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی. نشر آگاه، تهران.
 • ساروخانی، محمدباقر (1383). اقناع غایت ارتباطات، نامه علوم اجتماعی، شماره 23، 115-93.
 • سواری، مسلم؛ نقی‌بیرانوند، فاطمه (1401). واکاوی نقش کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی در به کارگیری رفتار حفاظت از آب کشاورزی. محیط زیست و مهندسی آب، دوره 8، شماره 1، 262-268.
 • طاهری‌پور، زهرا و انصاری‌مهابادیان، محمد(1397). بررسی رابطه بین پیام‌های آموزشی مدیریت مصرف آب و الگوی بهینه مصرف آب در بین زنان خانه‌دار تهران، علوم خبری، سال 7، شماره 26، 193-217.
 • فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. صبح صادق، تهران.
 • فلیک، اوه (1394). درآمدی بر تحقیق کیفی. نشر نی، تهران.
 • گیدنز، آنتونی (1382). جامعه‌شناسی. نشر نی، تهران.
 • محمودی یمین، رسول (1396). ارزشیابی مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء فرهنگ مصرف آب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما.
 • مک کویل، دنیس(1385). درآمدی بر نظریه‌های ارتباط‌جمعی. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران.
 • مهدی زاده، سید محمد (1392). نظریه‌های رسانه، همشهری، تهران.
 • مهربانی‌فر، حسین؛ امامی، سید مجید (1393). امید و رسانه (پژوهشی در مبانی، ابعاد و راهبردهای امیدآفرینی اجتماعی در رسانه ملی)، دین و رسانه، تهران.
 • مومنی راد، اکبر؛ همکاران (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج، اندازه‌گیری تربیتی، دوره 4، شماره 14 ، 187-222.
 • نصراللهی، اکبر؛ توانا، لادن (1394). بررسی تطبیقی دیدگاه کارشناسان و مدیران آبفای ایران با پوشش اخبار آب در شبکه‌های 1 و 5 سیما (بهار، تابستان و پاییز 93)، پژوهش‌های ارتباطی، شماره 82، ص 106 –
 • همراز، ویدا؛ غنی زاده، فرح (1393). ضرورت‌ها و کارکردهای رادیوی آموزشی در ایران، رسانه و فرهنگ، 4، 1، 107-139.

 

 

 • Anderson, A., Meethan, K., & Miles, S. (Eds.). (2005). The changing consumer: Markets and meanings. Routledge.
 • Bocock, R. (1993). Consumption, England. Routledge
 • Congdon Jr, M. Ngo, Q & Young, E. (2020). Environmental Injustice: Examining How The New York Times Frames the Flint Water Crisis, Environmental injustice: Examining how the New York Times frames the Flint water crisis. Ohio Communication Journal, 58(1), 12-25.
 • Martrani, L.A., & Kojin I. (2016) Water crisis in Sao Paulo: news coverace, Public Perception And The Richt To Information, , ambient & sociedade Sao Paulo, 19(1), p 1-120.
 • Mayeda, A.M. Boyd, A.D. Paveglio, T.B. Flint C.G. (2018) Media Representations of Water Issues as Health Risks, Environmental Communication, 13 (7) 926-942.
 • Pahl-Wostl, C., Tàbara, D., Bouwen, R., Craps, M., Dewulf, A., Mostert, E., ... & Taillieu, T. (2008). The importance of social learning and culture for sustainable water management. Ecological economics, 64(3), 484-495.
 • Sampei, Y., & Aoyagi-Usui, M. (2009). Mass-media coverage, its influence on public awareness of climate-change issues, and implications for Japan’s national campaign to reduce greenhouse gas emissions. Global environmental change, 19(2), 203-212.