نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه روزنامه‌نگاری و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

10.30465/ismc.2023.44194.2687

چکیده

رسانه‌های خبری نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی در جوامع دارند. اهمیت این نقش نه در مراجعه تعداد زیاد مخاطبان به این رسانه‌ها، بلکه در میزان اعتماد اجتماعی است که مخاطبان به رسانه خبری پیدا می‌کنند. لذا هدف کلی تحقیق حاضر، ارائه مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران کووید 19 است. در تحقیق حاضر با توجه به سؤالات تحقیق و ماهیت اکتشافی بودن آن، جهت‌گیری پژوهش از نوع آمیخته با رویکرد داده‌بنیاد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت رسانه (اساتید دانشگاهی، مسئولین سازمان صدا و سیما) بودند که به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. در مرحله کمی نیز جامعة آماری شامل مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 165 نفر بودند که تعداد 116 نفر مطابق فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق هر یک از متغیرهای شناسایی شده از طریق مصاحبه در قالب متغیرهای علّی، مداخله‌گر، محوری، زمینه‌ای، راهبردهای و پیامدهای دسته‌بندی و تعیین، و بر اساس دسته‌بندی انجام شده، مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران کووید 19 ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting A Trustworthy News News Media Model In Crisis Situations Using Foundational Data Theory and Structural Equation Modeling (Case Study: Covid-19 Crisis)

نویسندگان [English]

 • soodabeh hosnidokht 1
 • Seyyed mohammad Zargar 2
 • Davoud nemati anaraki 3
 • ehtesham rashidi 2

1 PhD Student in Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Department of Journalism and News, Communication and MediaFaculty, IRIB University, Tehran, Iran

چکیده [English]

News media play a very important role in the formation of public opinion in societies. Therefore, the general goal of this research is to present a trust-building news media model in the context of the Covid-19 crisis. In this research, according to the research questions and its exploratory nature, the direction of the research is mixed with the database approach, and in terms of the purpose, it is applied research. The statistical population in the qualitative part of the research included experts in the field of media management (university professors, officials of the Broadcasting Organization) who were selected by the snowball method and theoretical saturation criteria. In the quantitative stage, the statistical population included managers, assistants and experts of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization in the number of 165 people, of which 116 people were selected according to Cochran's formula by non-random sampling method. In this research, each of the variables identified through interviews in the form of causal, intervening, central, contextual variables, strategies and consequences of classification and determination, and based on the classification, the trust-building news media model was drawn in the conditions of the Covid-19 crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media
 • Trust
 • News Media Trust-Building
 • Covid-19 Crisis
 1. احمدی، علی، عسگرزاده، سید محسن، مفیدی، ریحانه. (1400). مطالعه تطبیقی پوشش خبری بحران کرونا در شبکه‌ خبر و بی‌بی‌سی‌ فارسی. فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 15(37)، 162-133.
 2. اشرفی‌ریزی، حسن، کاظم پور، زهرا. (1399). چالش‌های خدمات اطلاع‌رسانی مرتبط با بحران کووید 19، مجله طب نظامی، 2202)، 45-30.
 3. بشیر، حسن. (1399). تحلیل خبری-ارتباطی بحران کرونا و جامعه مخاطره‌آمیز، گروه فرهنگ و ارتباطات-دانشکده فرهنگ و ارتباطات-دانشگاه امام صادق، تهران.
 4. خوش بیان، ابوذر و سیاوش صلواتیان. (1397). تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه‌های تلویزیونی استانی صداوسیما از دیدگاه مدیران رسانه ملی و کارشناسان رسانه، فصلنامه رسانه، 29(2)، 30-9.
 5. رسولی، محمدرضا و داوود پاک طینت. (1390). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد. فرهنگ ارتباطات، 1(2)، 94-61.
 6. رویایی، رمضانعلی، مظفر، حسین. (1399). بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) با استراتژی سازمان صدا و سیما و ارائه الگوی مناسب. فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، 19(2)، 40-31.
 7. شمس، مرتضی، میناوند، محمدقلی، صبوری،شهاب الدین. (1398). نحوه پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعه موردی: بحران پلاسکو در شبکه خبر)، فصلنامه رسانه، 30(4)، 48-29.
 8. ظهیری، زهرا. (1394). ارزیابی استراتژی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 21(1)، 124-103.
 9. فتاحی، علی، امین بیدختی، علی اکبر، دانایی، ابوالفضل. (1400). ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون). فصلنامه مدیریت بحران، 10(1)، 125-113.
 10. گودرزی، لطیفه، فرهنگی، علی اکبر، نصراللهی، اکبر. (1398). نظارت و ارزیابی مطلوب خبر صدا وسیما از منظر کارشناسان. فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 9(2)، 246-219.
 11. معتمدی، مهدی، روشندل اربطانی، طاهر و عقیلی، سید وحید. (1401). راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری. فصلنامه علمی رسانه، 33(1)، 176-159.
 12. نجاتی، میثم، سرابی، سعید، باقرپور، پیمان. (1398). ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، 14(1)، 103-77.
 13. نعمتی انارکی، داود، (1388)، مؤلفه‌های تحکیم اعتماد عمومی به برنامه‌های خبری صدا و سیما با رویکرد به استراتژی سند افق رسانه، فصلنامه رادیو و تلویزیون. 12(2)، 89-60.
 14. هوشیار، مهدی، مهدی‌زاده، سید محمد. (1399). چارچوب‌سازی و گفتمان‌سازی رسانه‌ها در پوشش‌ اخبار (تحلیل گفتمان اخبار در پایگاه های خبر بی.بی.سی فارسی و ایرنا به پوشش وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا. فصلنامه علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 3(1)، 163-125.
 15. Skuse, A. (2021). Radio, politics and Trust in Afghanistan: A Social History of Broadcasting. International Communication Gazette, 3(1), 267-279.
 16. Zhaohui Su, , McDonnell, J., Wen, M., kozak, j., Sabina, s., xiaoshan,j. (2021). Mental health consequences of COVID-19 media coverage: the need for effective crisis communication practices. Globalization and Health. 12(3), 45-69.
 17. Zhe, Z., Yingying, L., Naim Kapucu, Z. P. (2020). Online Media and Trust in Government during Crisis: The Moderating Role of Sense of Security, 12(3), 96-110.