نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی هنر

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

10.30465/ismc.2023.43565.2653

چکیده

از دیرباز تأثیرگذاری گرایشات طبقه حاکم بر آثار و دست آوردهای مختلف افراد در جوامع وجود داشته است، سینما به عنوان یکی از دست آورد های فردی و جمعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در کشور ایران که با رخ دادن یکی از بزرگترین انقلاب های قرن، تغییرات گفتمانی شگرفی را تجربه کرد، بررسی جامعه شناختی این تغییر گفتمان و تأثیر آن بر آثار و تولیدات هنری شایان توجه و مطالعه بوده است، لذا مطالعه رویکردهای حاکم در عرصه برنامه ریزی و تعیین خط مشی های هنری ـ فرهنگی در سال های اول انقلاب اسلامی از عناصر تشکیل دهنده این مقاله است. سئوال این است که دست اندرکاران ساخت و تهیه یک فیلم در کشور تا چه اندازه به این سیاست گذاری‌ها توجه داشته اند؟ به عبارت دیگر روابط گفتمانی نظام سیاسی حاکم بر جامعه تا چه میزان در آثار سینمایی کشور رخنه کرده و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این گفتمان تا چه اندازه ای بوده است؟بنابراین با تحلیل و تفسیر سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و نقش آن ها در شکل‌گیری آثار هنری با روش تحلیل گفتمان انتقادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A sociological study of the influence of the political and social structure of the first decade of the Islamic Revolution on artistic productions (A case study of the analysis of the film Sentinel by Ebrahim Hatami Kia)

نویسندگان [English]

  • houshang zamaniazim 1
  • azam ravadrad 2
  • mahnaz ronaghi noutash 3

1 Lecturer and researcher in the field of sociology of art

2 Professor of Faculty of Social Sciences, University of Tehran

3 Faculty of Social Sciences, Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Since a long time there has been the influence of the ruling class's tendencies on the works and achievements of different people in the societies,cinema as one of the individual and collective achievements has not been exempted from this rule. In the country of Iran, which experienced tremendous discourse changes with the occurrence of one of the biggest revolutions of the century,the sociological investigation of this discourse change and its effect on artistic works and productions has been worthy of attention and study. Therefore, the study of the prevailing approaches in the field of planning and determining artistic-cultural policies in the first years of the Islamic Revolution is one of the constituent elements of this article.The question is,to what extent have those involved in the production and production of a film in the country paid attention to these policies? In other words,to what extent have the discourse relations of the political system ruling the society penetrated into the country's cinematographic works,and to what extent has the success or failure of this discourse been? Therefore,by analyzing and interpreting cultural policies and their role It has been studied in the formation of works of art with the method of critical discourse analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Structure
  • Cultural Policy
  • Artistic productions
  • Film