نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران،ایران.

2 استاد گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30465/ismc.2023.43565.2653

چکیده

از دیرباز تأثیرگذاری گرایشات طبقه حاکم بر آثار و دست آوردهای مختلف افراد در جوامع وجود داشته است، سینما به عنوان یکی از دست آورد های فردی و جمعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در کشور ایران که با رخ دادن یکی از بزرگترین انقلاب های قرن، تغییرات گفتمانی شگرفی را تجربه کرد، بررسی جامعه شناختی این تغییر گفتمان و تأثیر آن بر آثار و تولیدات هنری شایان توجه و مطالعه بوده است، لذا مطالعه رویکردهای حاکم در عرصه برنامه ریزی و تعیین خط مشی های هنری ـ فرهنگی در سال های اول انقلاب اسلامی از عناصر تشکیل دهنده این مقاله است. سئوال این است که دست اندرکاران ساخت و تهیه یک فیلم در کشور تا چه اندازه به این سیاست گذاری‌ها توجه داشته اند؟ به عبارت دیگر روابط گفتمانی نظام سیاسی حاکم بر جامعه تا چه میزان در آثار سینمایی کشور رخنه کرده و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این گفتمان تا چه اندازه ای بوده است؟بنابراین با تحلیل و تفسیر سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و نقش آن ها در شکل‌گیری آثار هنری با روش تحلیل گفتمان انتقادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A sociological study of the influence of the political and social structure of the first decade of the Islamic Revolution on artistic productions (A case study of the analysis of the film Sentinel by Ebrahim Hatami Kia)

نویسندگان [English]

  • houshang zamaniazim 1
  • azam ravadrad 2
  • mahnaz ronaghi noutash 3

1 phd student of Cultural Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Social Communication, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Cultural and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Since a long time there has been the influence of the ruling class's tendencies on the works and achievements of different people in the societies,cinema as one of the individual and collective achievements has not been exempted from this rule. In the country of Iran, which experienced tremendous discourse changes with the occurrence of one of the biggest revolutions of the century,the sociological investigation of this discourse change and its effect on artistic works and productions has been worthy of attention and study. Therefore, the study of the prevailing approaches in the field of planning and determining artistic-cultural policies in the first years of the Islamic Revolution is one of the constituent elements of this article.The question is,to what extent have those involved in the production and production of a film in the country paid attention to these policies? In other words,to what extent have the discourse relations of the political system ruling the society penetrated into the country's cinematographic works,and to what extent has the success or failure of this discourse been? Therefore,by analyzing and interpreting cultural policies and their role It has been studied in the formation of works of art with the method of critical discourse analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Structure
  • Cultural Policy
  • Artistic productions
  • Film
ـ جاودانی، هما (1374)،«سال شمار تاریخ سینمای ایران»، انتشارات قطره، تهران.
ـ فاضلی، محمد(1383) «گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی»، پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره­ی چهاردهم.

ـ درستکار، رضا(1379) «جستار: موج­ها و جریان های اصلی سینمای هفتاد ساله­ی ایران»، فارابی، دوره­ی دهم، شماره­ی یک، صص 42ـ7.

ـ درستکار، رضا،(1380)، «سینمای ایران: تنوع چشمگیر در همه­ی زمینه ها»(سیمای سینمای ایران در آغاز دهه­ی­هشتاد)، فارابی، دوره­ی دهم، شماره­ی چهار، صص 18ـ5.

ـ فرکلاف، نورمن(1379) «تحلیل گفتمان انتقادی»، ترجمه: پیران و دیگران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها، تهران.
ـ قاسمعلی، جابر(1376) «یک دهه با ابراهیم حاتمی کیا، رویاها...»، مجله­ی نقد سینما، شماره­ی یازدهم.
ـ یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز (1389)، «نظریه و روش در تحلیل گفتمان»، ترجمه: هادی جلیلی، انتشارات نی، تهران.
ـ تهامی نژاد، محمد(1380)« سینمای ایران»، چاپ دوم، دفتر پژوهش­های فرهنگی،تهران.
ـ دادرس، علی(1384)، «تاریخچه سینمای کودک و نوجوان ایران»، فصل­نامه سینمایی فارابی، دوره­ی چهاردهم، شماره­ی چهارم، شماره­ی56.
- Teun Van Dijk, Political discourse and ideology, working paper, unpublished. 2001, P. 2-3.