نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ، گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

10.30465/ismc.2023.41841.2581

چکیده

تحقیق حاضر به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صداوسیمای ایران پرداخته است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و راهبرد مصاحبه اکتشافی است. جامعة آماری پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل استادان و متخصصان حوزه ی رسانه و همچنین مدیران سطوح عالی سازمان صداوسیما است. با بررسی های صورت گرفته تعداد حجم نمونه آن ها 12 نفر است، و از روش نمونه گیری نظری هدفمند استفاده شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و برای صحت سنجی داده ها، از روش دلفی فازی استفاده شده است. بررسی ها نشان داد که عوامل شش گانه: عوامل مرتبط با مشتری، مدیریت ، زیرساخت ، محتوا ، رسانه و بازاریابی، از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صداوسیما است. نتایج حکایت از آن دارد که در صداوسیما لازم است، ارتباط با مشتری، مدّ نظر قرارگیرد. از سویی دیگر هر قدر میزان به کارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد محتوای تعاملی و آموزنده ، تعامل سازمان با رسانه های اجتماعی و استراتژی های بازاریابی، توسط سازمان صداوسیما بهبود یابد ، باعث رشد و توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صداوسیما خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying factors influencing the development of social marketing in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • mehdi alisharifi 1
  • Nowroz hashemzehi 2
  • seyed ali rahmanzade 3
  • seyedvahid aqili 4

1 PhD Student of Communication Science, Department of Communication Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences and Communication, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, center Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present research has identified the influencing factors on the development of social marketing in the Islamic Republic of Iran Broadcasting. The current research has a qualitative approach and an exploratory interview strategy. The statistical population of the research, according to its subject area, includes professors and specialists in the field of media, as well as high-level managers of the Islamic Republic of Iran Broadcasting. According to the surveys, their sample size is 12 people, and the theoretical sampling method has been used. In this research, thematic analysis method was used to analyze the data, and fuzzy Delphi method was used to validate the data. Surveys show that six factors: factors related to the customer, management, infrastructure, content, media and marketing, are among the main factors influencing the development of social marketing in the organization. The results indicate that it is necessary to consider communication with the customer in the organization. On the other hand, as much as the amount of using hardware and software equipment, creating interactive and informative content, the organization's interaction with social media and marketing strategies is improved by the organization, it will cause the growth and development of social marketing in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social marketing development
  • the Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • social media
  • cyberspace