نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

چکیده

رسانه‌ها یکی از عوامل و نیروهای مهم تغییرات اجتماعی در جوامع‌اند. از این رو باید برای این نهادهای تأثیرگذار سیاست‌‌‌هایی در سطح کلان تدوین کرد تا بتوان بیشترین بهره‌برداری را از آنها به عمل آورد. رویکرد شناختی با توجه بـه در نظر گرفتن نقش فرد تصمیم‌گیرنده، عوامل سازمانی و تأثیر محیط، بهتر می تواند مدل سیاست‌گذاری را تبیین نماید. هدف اصلی: هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جامع در سیاست‌گذاری رسانه‌ی ملی با رویکرد شناختی است. روش تحقیق در این پژوهش با استفاده از روش دلفی مهمترین عوامل موثر بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای استخراج گردید و یازده عامل استخراجی از روش دلفی در قالب ماتریس خود‌تعاملی‌ساختاری، تفسیری در اختیار خبرگان قرار گرفت تا ارتباط بین عوامل شناسایی شود و پس از تعیین روابط آنها مدل سیاست‌گذاری رسانه‌‌ای رسانه‌ی ملی با رویکرد شناختی تدوین شده و در اختیار پانل خبرگان قرار گرفت. روش جمع‌آوری داده‌های مورد استفاده محقق در این پژوهش روش دلفی و روش جمع آوری عوامل ابتدایی در مصاحبه با خبرگان ،تحلیل مصاحبه های عمیق از روش ZMET بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a media policy model with a cognitive approach in the radio and television of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • seyed hamid hosseini

Department of Managment. Tuyserkan Branch. Islamic Azad University. Tuyserkan. Iran

چکیده [English]

Media is one of the critical factors and forces of social changes in societies. Therefore, macro-level policies should be formulated for these influential institutions to make the most of them. The cognitive approach can better explain the policy-making model by considering the role of the decision-maker, organizational factors, and the influence of the environment. Main goal: The main goal of this research is to present a comprehensive model of national media policy-making with a cognitive approach. Research method In this research, the most critical factors affecting media policy were extracted using the Delphi method, and eleven factors extracted from the Delphi method in the form of a self-interactive-structural matrix were provided to the experts to identify the relationship between the factors. And after determining their relationships, the national media policy model with a cognitive approach was formulated and provided to the panel of experts. The method of data collection used by the researcher in this research was the Delphi method. The method of collecting primary factors in interviews with experts was the analysis of in-depth interviews using the ZMET method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media policy
  • cognitive sciences
  • media policy model
  • radio and television of the Islamic Republic of Iran