نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

10.30465/ismc.2023.42718.2617

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعه‌شناختی مصرف موسیقی و ارتباط آن با قانون‌گریزی در بین شهروندان بندرعباس می‌باشد. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته می باشد.داده‌های تحقیق به کمک دو نرم‌افزار SPSS و Amos Graphics مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین گرایش به مصرف سبک موسیقی عامه‌پسند(سنتی، فولکلور و پاپ) می‌باشد. یافته‌های استنباطی بیانگر رابطه‌ی مثبت بین سرمایه‌فرهنگی و گروه‌همسالان با میزان مصرف موسیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینداری و میزان مصرف موسیقی از لحاظ آماری رابطه معکوس وجوددارد. گروه‌همسالان بر اساس نتایج، نتوانسته است تأثیری بر سبک‌های مصرف موسیقی جوانان داشته باشد؛ اما بین دینداری با سبک موسیقی نخبه‌گرا رابطه معکوس وجود‌دارد. نتایج همچنین بیانگر رابطه‌ی بین سرمایه فرهنگی با سبک موسیقی عامه‌پسند و نخبه‌گرا می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که میزان و سبک ‌مصرف‌موسیقی تأثیری بر میزان قانون‌گریزی نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological study of music consumption and its relationship with breaking law (Case of study: 18-35 year old youth of Bandar Abbas city)

نویسندگان [English]

  • Parnian Sarafraz 1
  • hedayat allah Nikkhah 2
  • yaser Rastegar 2

1 Master of social science research at Hormozgan University

2 Assistant professor of social science University of Hormozgan

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the sociology of music consumption and its relationship with breaking law among citizens of Bandar Abbas. The research method is survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The research data were analyzed using SPSS and Amos Graphics software. The results show that the most tendency to use popular music style (traditional, folk and pop). Inferential findings indicate a positive relationship between cultural capital and peer group with music consumption. Findings showed that there is a statistically inverse relationship between religiosity and music consumption. Based on the results, the peer group could not have an effect on youth music consumption styles; but there is an inverse relationship between religiosity and elite music style. The results also show a relationship between cultural capital and popular and elite music styles. According to the research results, it can be said that the amount and style of music consumption has not shown an effect on the degree of breaking law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: music
  • music consumption
  • breaking law
  • cultural capital
  • Bandar Abbas
امینیان، احسان و طباطبایی، آسیه­السادات و میرشمس شهشهانی، سهیلا(1397) »بازنمایی کلیشه­های جنسیتی در موسیقی رپ فارسی» مسائل اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره1: ص 146-125.
بوردیو، پیر (1390) تمایز، قضاوت­های ذوقی، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: چاپ اول، انتشارات ثالث.
پرتویی، لطیف و عزیزی، سلام (1395) »تحلیل جامعه­شناختی عوامل مرتبط با میزان قانون­گریزی (شهروندان شهر مریوان در سال94-1393)» مطالعات جامعه­شناسی، دوره هشتم، شماره 22: ص 133-113.
ثالثی، بهار(1392) »موسیقی به عنوان پاسخگویی به آسیب­های اجتماعی و جایگاه نوازنده درآن» پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد(M.A) گرایش: نوازندگی ساز جهانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری گروه موسیقی: ص 201-1.
خیاطی، حسن(1395) »بررسی رابطه ی بین سرمایه فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز)» دوفصلنامه علمی­_پژوهشی دانشگاه هنر(نامه­های هنرهای نمایشی و موسیقی)، شماره 13: ص 130-111.
خیرآبادی، ع (1393) »بررسی عوامل مؤثر بر مصرف موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد قوچان» پایان­نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
رضایی، محمد (1384) «میزان، نوع و عوامل مؤثر بر قانون­گریزی» مجله جامعه­شناسی ایران، دوره ششم، شماره3: ص 69-47.
زنجانی­زاده­اعزازی، هما و صنعتی­شرق، نادر و محمدی، الهام(1392) «بازنمایی فرآیندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقه­ی موسیقایی» جامعه­شناسی هنر و ادبیات، دوره چهارم، شماره2: ص 80-65.
سیف­اللهی، سیف­اله و فرهودفر، اعظم (1391) »بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر قانون­گریزی جوانان در ایران (مطالعه موردی: شهر سبزوار)» مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره 35: ص 66-49.
شاه‌جهانی، طوبی؛ قدرتی، حسین؛ عابدینی، صمد(1390) »بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر گرایش به موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار» مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره هشتم، شماره32: ص 152-133.
شوکر، روی (1381) نسل من: مخاطبان و شیفتگان و خرده­فرهنگ­ها، مترجم: مراد فرهادپور و شهریار وقفی­پور، مجله ارغنون، شماره 20: ص 33-1.
شویره، کریستین و فونتن، اولیویه (1385) واژگان بوردیو، مترجم: مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
صالح‌آبادی، ابراهیم (1395) »بررسی جامعه‌شناختی مصرف موسیقی(مطالعه موردی: جوانان سبزوار)» مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره سیزدهم، شماره48: ص 101-83.
علیخواه، فردین و ضمیری­بلبسه، مریم و افقی، نادر (1396) »تحلیل جامعه­شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ (پژوهشی در سطح شهر رشت)» جامعه­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره هشتم، شماره4: ص 63-98.
فاضلی، محمد(1384) بررسی تجربی فعالیت موسیقیایی و مصرف موسیقی در شهر تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
فاضلی، محمد(1382) مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.
فیروزجائیان، علی­اصغر و هاشمی، سیدضیا (1395) »قانون­گریزی به مثابه آنومی اجتماعی» فصلنامه علمی­­_پژوهشی مطالعات امنیت­اجتماعی، شماره 47: ص106-81.
کاظمیان، مهرداد و ابراهیمی، قربانعلی و همتی، زهرا (1392) «مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن(مطالعة موردی: دانش جویان دانشگاه مازندران)» جامعه­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره پنجم، شماره2: ص 153-133.
کاوه، مهدی و عنایت، حلیمه (1392) «مطالعه­ی رابطه­ی مصرف موسیقی با احساس آنومی بر حسب جنسیت» نشریه­ی زن در نشریه فرهنگ و هنر، دوره­ی پنجم، شماره4: ص 506-487.
کوثری، مسعود (1386) درآمدی بر موسیقی مردم­پسند، تهران، انتشارات طرح­آینده.
محمدزاده، فرهاد و محمدزاده، فرشاد (1396) »بررسی وضعیت گرایش جوانان به موسیقی غربی و تبیین جامعه­شناختی آن مطالعه موردی جوانان شهر ترکالکی»، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، صص 14-1.
معنوی‌پور، د. شریفی، ح.پ (1383) «ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اقتصادی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران» فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره9: ص 137-120.
موسوی، سیدمرتضی .1387. بررسی رابطه سرمایه­فرهنگی با ذائقه موسیقایی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مومنی، مریم؛ ایمان، محمدتقی؛ رجبی، ماهرخ(1395) بررسی جامعه‌شناختی رابطه الگوهای دینداری با انواع مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز"، فرهنگ در دانشگاه، 6(3)، صص 340-321.
میرزایی، ابراهیم و احمدی، یعقوب و بخارایی، احمد و نایبی، هوشنگ . 1396. قانون­گریزی و پیوندهای اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اهواز)، جامعه­پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره 3، صص 130-103.
میرزایی، عزت­اله.1392. مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بستر قومی و مذهبی، فصلنامه علوم خبری، شماره شانزدهم، صص 58-11.
میرفردی، اصغر، و مختاری، مریم، و فرجی، فروغ، و دانش­پذیر، هوان . 1394. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون­گریزی، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره10، صص20-1.
ودادهیر، ابوعلی و امینیان، احسان و طباطبایی، آسیه السادات و سلمانی، محمدجواد . 1390. جوانان و موسیقی پاپ: بررسی جامعه­شناختی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با گرایش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به موسیقی پاپ، مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره 1، صص 193-167.
 
Agnew, Robert and Timothy, Brezina. (2011). Relational problem with peer, gender and delinquency, youth andsiciety, vol.29: pp. 84-111.
Boer, D., & Fischer, R. (2012). Towards a holistic model of functions of music listening across cultures: A culturally decentred qualitative approach. Psychology of Music, 40(2), 179–200.
Byck, G.R., Swann, G., Schalet, B., Bolland, J., & Mustanski, B. (2014). Sensation seeking predicting growth in adolescent problem behaviors. Child Psychiatry and Human Development, 46(3), 466-473.
Cockrill, A. Liu, Y. 2013. Western Popular Music Consumer by Highly Involved Chinese Music Fans, Journal of Retailing and Consumer Services, 20. Pp.263-271.
Hormigos, jadrid .(2010). Music Distribution in the Consumer Society: the Creation of Cultural Identities Through Sound, Scientif Journal of Media Education, ISSN: 1134-3478; Pp 91-98.
Hormigos, jadrid. (2010). Music Distribution in the Consumer Society: the Creation of Cultural Identities through Sound, Scientif Journal of Media Education, ISSN: 1134-3478; Pp 91-98.
Jerome R. Koch, Alden E. Roberts. (2012).” The protestant ethic and the religious tattoo”. The Social Science Journal, 49: pp.210–213.
Johnson-Baker, K.A., Markham, C., Baumler, E., Swain, H., & Emery, S. (2016). Rap music use, perceived peer behavior, and sexual initiation among ethnic minority youth. Journal of Adolescent Health, 58, 317-322.
Marmorstein, N.R. (2013). Associations between dispositions to rash action and internalizing and externalizing symptoms in children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 42(1),131–138.
O’Reilly, Daragh & Doherty, Kathy & Carnegie, Elizabeth and Larsen, Gretchen. (2017). Cultural memory and the heritagisation of a music consumption community, pp. 174-190.
Saarikallio, S., Nieminen, S., & Brattico, E. (2012). Affective reactions to musical stimuli reflect emotional use of music in everyday life. Musicae Scientiae, 17(1) 27–39.
Shafer, T., Tipandjan, A., & Sedlmeier, P. (2012). The functions of music and their relationship to music preference in India and Germany. International Journal of Psychology, 47(5), 370–380.
Sharma, V. (2013). Relationship between music preference and personality type. International Journal of Science and Research, 4(2), 2319-7064.
Siegel, Larry J. (2012). Criminology: Theories, Patterns and Typologies, New York: Wadsworth.
Van der Zwaag, M.D., Dijksterhuis, C., de Waard, D, Mulder B.L.J.M., Weterink, J.H.D.M., & Brookhuis, K.A. (2012). The influence of music on mood and performance while driving. Ergonomics, 55(1), 12-22.