نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

10.30465/ismc.2023.42718.2617

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعه‌شناختی مصرف موسیقی و ارتباط آن با قانون‌گریزی در بین شهروندان بندرعباس می‌باشد. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته می باشد.داده‌های تحقیق به کمک دو نرم‌افزار SPSS و Amos Graphics مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین گرایش به مصرف سبک موسیقی عامه‌پسند(سنتی، فولکلور و پاپ) می‌باشد. یافته‌های استنباطی بیانگر رابطه‌ی مثبت بین سرمایه‌فرهنگی و گروه‌همسالان با میزان مصرف موسیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینداری و میزان مصرف موسیقی از لحاظ آماری رابطه معکوس وجوددارد. گروه‌همسالان بر اساس نتایج، نتوانسته است تأثیری بر سبک‌های مصرف موسیقی جوانان داشته باشد؛ اما بین دینداری با سبک موسیقی نخبه‌گرا رابطه معکوس وجود‌دارد. نتایج همچنین بیانگر رابطه‌ی بین سرمایه فرهنگی با سبک موسیقی عامه‌پسند و نخبه‌گرا می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که میزان و سبک ‌مصرف‌موسیقی تأثیری بر میزان قانون‌گریزی نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological study of music consumption and its relationship with breaking law (Case of study: 18-35 year old youth of Bandar Abbas city)

نویسندگان [English]

  • Parnian Sarafraz 1
  • hedayat allah Nikkhah 2
  • yaser Rastegar 2

1 researcher

2 Department of social science, University of Hormozgan

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the sociology of music consumption and its relationship with breaking law among citizens of Bandar Abbas. The research method is survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The research data were analyzed using SPSS and Amos Graphics software. The results show that the most tendency to use popular music style (traditional, folk and pop). Inferential findings indicate a positive relationship between cultural capital and peer group with music consumption. Findings showed that there is a statistically inverse relationship between religiosity and music consumption. Based on the results, the peer group could not have an effect on youth music consumption styles; but there is an inverse relationship between religiosity and elite music style. The results also show a relationship between cultural capital and popular and elite music styles. According to the research results, it can be said that the amount and style of music consumption has not shown an effect on the degree of breaking law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: music
  • music consumption
  • breaking law
  • cultural capital
  • Bandar Abbas