نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/تهران

10.30465/ismc.2022.14111.2528

چکیده

دربین انواع برنامه های رادیویی، آگهی های خدمات عمومی یا PSA مهمترین وسیله برای انتقال پیامهای اجتماعی رایگان به مخاطبان شناخته می شوند. این مقاله که با هدف مطالعه وضعیت بازنمایی ارزشهای اجتماعی در اینگونه آکهی ها در ایران انجام شده است بر مبنای نظریۀ «ساختار ارزشی شوارتز» ده بعد انگیزشی برای ارزش ها مشخص شده و 57 ارزش اجتماعی متفاوت را در نظر گرفته است تا بازتاب این ارزش ها در نمونه های بدست امده را برسی کند.این پژوهش با تحلیل محتوای کیفی 10 نمونه از آگهی های اجتماعی پخش شده درشبکه رادیویی ایران انجام شده ونتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در هر آگهی خدمات عمومی که ساخته و ارائه می شود به صورت خودآگاه و ناخوداگاه برای ارائه پیام از این ارزش ها سود می جویند و به شکل های مختلف و مرتبط باهم این ارزش ها انعکاس می یابند. اما با توجه به رویکرد سازمان وهر شبکه این ارزشهای اجتماعی در سلسله مراتبی از اهمیت قرار می گیرند مثلاً اگر رویکرد سازمان توجه و اهمیت به مسئله سلامت و یا محیط زیست باشد، تهیه کنندگان و برنامه سازان نیز تلاش می کنند که این موضوعات را در برنامه ها و آگهی ها منعکس نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

P.S.A roles in reflecting Social Values

نویسندگان [English]

 • vida hamraz 1
 • mohammad shahbazi 2
 • Mohammad Mahdi Labibi 3

1 Assistant Professor of Radio Department, Faculty of Radio and Television Production, University of Broadcasting, Tehran, Iran

2 Master's Degree in Radio Production, Department of Radio, Faculty of Radio and Television Production, University of Broadcasting, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Among radio programs, public service announcement or PSA are the most important means of conveying free social messages to the audience. This article aims to study the representation of social values in such acacias in Iran, based on Schwartz's "value structure" theory, identifies ten motivational dimensions for values and considers 57 different social values to reflect this value. This research is done by analyzing the qualitative content of 10 samples of social announcement broadcast on the Iranian radio network and the results of the research show that in each announcement, the public services that it creates and provides. These values are consciously and subconsciously used to convey the message and are reflected in different and related forms. However, according to the approach of the organization and each network, these social values are in a hierarchy of importance. For example, if the approach of the organization is to pay attention to health or the environment, producers and programmers also try to have this topics in programs and announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social values
 • public service announcement
 • radio
 • فرهنگ فارسی معین ۶ جلدی. امیر کبیر. ۱۳۸۸
 • ایمان، محمد تقی، نوشادی، محمود رضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، سال سوم پاییز و زمستان، شماره 2 (پیاپی 6)
 • بیرو، آلن (1367). فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، تهران، کیهان، چاپ دوم
 • پروث، ویکتور (1388). تبلیغات بازرگانی در رادیو، (اکرم امامی، مترجم)، تهران: طرح آینده.
 • توسلی، غلامعباس (1369). نظریه­های جامعه­شناسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول
 • جمشیدی، سید­محمد­رضا (1368). ارزش و ارزش­شناسی، مجله فرهنگ، کتاب چهارم و پنجم، بهار و پاییز، ص391.
 • خجسته، حسن (1388). درآمدی بر جامعه­شناسی رادیو ، تهران: تحقیق و توسعه صدا، چاپ دوم.

 

 • داریا پور، زهرا (1386) .ساختار ارزشی و مناسبات نسلی. دوفصلنامه جوانان ومناسبات نسلی، شماره اول، بهار وتابستان
 • رفیع پور، فرامرز (1390). تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی،تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.
 • رفیع­پور، فرامرز (1378). وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش­های اجتماعی، تهران: آفرینه
 • روشه،گی(1366). تغییرات اجتماعی (منصور وثوقی، مترجم) ، تهران: نی
 • ساروخانی، باقر (1370). درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان
 • شرف الدین، سید حسین (1391). نقش رسانه های جمعی در انتقال ارزش های اجتماعی با تاکید بر رسانه ملی. معرفت ص 179.
 • صدرا، علیرضا، قنبری، علی (1387). ارزش­های حاکم بر جامعۀ ایرانی، تهران: پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک.
 • صفائیان، زهرا (1391). آگهی خدمات عمومی، تهران : اداره کل پژوهش­های رادیو.
 • فرامرزی، داوود (1379). بررسی ساختار ارزشی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • کرمی،بختیار، هاشم­زاده، ابوالفضل (1389). مطالعۀ جامعه­شناختی برخی از اولویت­های ارزشی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ایران و دانشگاه میسور هندوستان. مطالعات جامعه­شناسی، سال دوم، شماره 6
 • نیک­گهر، عبدالحسین(1369). مبانی جامعه­شناسی و معرفی تحقیقات کلاسیک جامعه­شناختی، تهران: رایزن، چاپ دوم.
 • وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر(1370). مبانی جامعه شناسی، تهران: کسری، چاپ دوم.
 • هدایتی، سیده الهام (1388). بازتاب ارزش­های فرهنگی در آگهی­های تجاری تلویزیون ایران»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
 • Andre lalande. “ Vocabulaire Technique Et Critique de la Philosophie”, Paris,P.U.F,1972.
 • Jack,Jorgens (2013) What Makes a Successful PSA Campaign? from www.Psaresearch.com
 • Hyde, stuart (2001). Television & radio announcing. San francisco state university. Boston. New york.
 • Manstead, Antony S.R. & Miles Hewstone (1996) “The Blackwell Encyclopedia of Social Psycholoy” Blackwell Publishers, p665.
 • Schwartz, Shalom H. & Eetta Prince – Gibson (1998) “ Value Priorities and Gender” Social Psychology Quarterly, Vol. 61. No. 1, p 99.