نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران

2 دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، واحد پژوهش، مؤسسه سلام اوان، آستانه اشرفیه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران

10.30465/ismc.2022.37494.2433

چکیده

تبلیغات محصولات غذایی در افزایش ترجیحات، خرید و مصرف محصولات غذایی توسط کودکان و بنابراین چاقی کودکان نقش دارد. هدف پژوهش حاضر توصیف تکنیک های پیشبردی مورد استفاده در تبلیغات محصولات غذایی ناسالم در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس با استفاده از روش تحلیل محتوا، تبلیغات محصولات غذایی پخش شده در سه شبکه منتخب تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ساعات پربازدید کودکان مورد بررسی قرار گرفت. برای طبقه بندی تکنیک های پیشبردی مورد استفاده در تبلیغات از یک چارچوب کدگذاری استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، 73.58 درصد محصولات غذایی تبلیغ شده ناسالم بوده و در این میان بیشترین فراوانی متعلق به دسته ی "چاشنی ها" و "روغن ها و سایر چربی ها" بود. همچنین بیشترین فراوانی تکنیک های پیشبردی استفاده شده در تبلیغات محصولات غذایی ناسالم به ترتیب متعلق به گروه های "موزیک / آهنگ"، "شادی" و "وعده غذایی به تصویر کشیده شده" بود. شایان ذکر است که اگرچه بسیاری از تبلیغات محصولات غذایی ناسالم پخش شده در ساعات پربازدید کودکان از تکنیک های ترغیب کننده کودکان استفاده می کردند، اما محتوای غذایی بیشتر این محصولات غذایی در محدوده سبز یعنی محدوده خطر پایین برای سلامتی قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promotional techniques in food advertisng on Islamic Republic of Iran’s television in children’s prime time

نویسندگان [English]

  • Pouya Jamali 1
  • Fariba Esmaeilpour 2
  • Seid Abbas Ebrahimi 3

1 Master of Business Management, Rahman Institute of Higher Education, Ramsar, Iran

2 Ph.D, Business Management- Marketing Management, Department of Research, Salaam Avaan Institute, Astaneh, Iran

3 Assistant Prof., Department of Management, Rahman Institute of Higher Education, Ramsar, Iran

چکیده [English]

Food advertising contributes to increase children’s food preference, purchase and consumption, and therefore children’s obesity. This study aims to describe the promotional techniques used in unhealthy food advertising on the television channels of Islamic Republic of Iran. Accordingly, food advertising on the three television channels (in prime time for children’s television watching) was analyzed using content analysis method. In order to classify promotional techniques, a coding framework was used. Results showed that 73.58 percent of advertised food were unhealthy, and “flavors” and “oils and other fats” had the most frequencies of unhealthy food advertising. The most used promotional techniques were respectively music/ jingles, happiness, and meal portrayed. Although many of unhealthy food advertising used persuading techniques for children, the more of these food products were in the green area based on nutrient content (i.e. low risk for health).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food advertising
  • Promotional techniques
  • children
  • Islamic Republic of Iran’s television
  • Content analysis