نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ismc.2022.38367.2469

چکیده

آگهی‌های بازرگانی یکی از اشکال پیام‌ها به شمار می‌روند که تبلیغ‌کنندگان از طریق برساخت‌های زبانی و تصویری به تبلیغ و فروش محصول خود می‌پردازند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل چهار آگهی که تأثیر مستقیمی بر محیط زیست می‌گذارند، پرداخته است. دلیل انتخاب این چهار آگهی جدا از بحث بوم و تأثیراتی که بر آن می‌گذارند، تکرارشدگی آن‌ها در رسانۀ صدا و سیماست. لزوم بازاندیشی در آگهی‌ها با در نظر گرفتن عواقب و پیامدهایی که بر محیط زیست می‌گذارند، ضرورت انجام این پژوهش را تشکیل می‌دهد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که آگهی‌های مذکور در قالب زبان و تصاویر به برساخت گفتمان مصرف‌گرایی کمک می‌کنند. تبلیغ‌کنندگان در پی فروش محصول خود هستند بدون آنکه جوانب آن را کامل در نظر بگیرند. بجز آگهی «کریستال کوالا» که هم در قالب زبانی و هم در ترسیم تصویر و جان‌بخشی که تا حدودی محیط زیست نیز یکی از دغدغه‌های آن‌ها بوده است، آگهی‌های دیگر نه تنها هیچ کمکی به محیط زیست نمی‌کنند بلکه به اشکال مختلف، طبیعت و بوم را به مخاطره می‌اندازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of eco-centric commercials (Case study: Easy Peak, Papia, Koala Crystal, Airyplast)

نویسندگان [English]

  • hiva hasanpoor 1
  • zahra parsapoor 2

1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Advertisements are one of the forms of messages that advertisers advertise and sell their product through linguistic and visual constructions. This descriptive-analytical study has explained and analyzed four ads that have a direct impact on the environment. The reason for choosing these four ads, apart from the canvas discussion and the effects they have on it, is their repetition in the radio and television media. The need for rethinking in advertisements, taking into account the consequences and consequences that they have on the environment, constitutes the necessity of conducting this research. The results of this study indicate that the above-mentioned advertisements in the form of language and images help to construct a consumerist discourse. Advertisers seek to sell their product without considering the full aspects of it. With the exception of the "Crystal Koala" ad, which is both in terms of language and in terms of image and animation, which has been one of the concerns of the environment, other ads not only do not help the environment. But in various ways, endanger nature and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Ads
  • Ecology
  • discourse analysis