نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد گرگان

3 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران

10.30465/ismc.2022.38753.2477

چکیده

رسانه در تمامی اشکال آن، عرصه‌ی انتقال پیام به مخاطب است و انواع رسانه‌ها نقش برجسته‌ای در فرهنگ‌سازی و تغییر باورها و نگرش‌های مخاطبان ایفا می‌کنند؛ از این‌روی با توجه به تنوع و تکثر رسانه‌های نوین، مقوله‌ی جذب مخاطب بیش از پیش مورد توجه می‌باشد. پژوهش حاضر با تاکید بر انواع رسانه‌ها، در قالب مطالعات میان‌رشته‌ای به معرفی سه مولفه‌ی برجسته در بوستان و گلستان سعدی پرداخته است. روش تحقیق نظری- استنادی و مبتنی بر داده‌های علوم انسانی است و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سعدی از مولفه‌های ساده‌گویی، فشرده‌گویی و حق‌گویی به‌عنوان سه راهبردِ بسیار اثرگذار در جذب مخاطبان بهره برده است و بکارگیری درست این شگردها توفیقات جهانی وی را در پی داشته است. راهبردهای هوشمندانه‌ای که قابلیت آن را دارد تا به‌عنوان مواد اولیه و ضروری در چاشنی پیام‌های رسانه‌ای در جلب توجه و جذب مخاطبان، بسیار اثرگذار جلوه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Culturalization of "audience attraction" in the media by being influenced by the three components of simplification, conciseness and truth-telling in Bustan and Golestan Saadi

نویسندگان [English]

  • Zeinab Torabi 1
  • Kobra Nodehi 2
  • Ebrahim Ebrahimi 3

1 PhD student in Persian language and literature

2 Assistant Professor Islamic Azad University / Gorgan Branch

3 Faculty of Allameh Tabatabai University / Tehran

چکیده [English]

The media in all its forms is the arena of conveying the message to the audience, and all types of media play a prominent role in creating culture and changing the beliefs and attitudes of the audience; Therefore, due to the diversity and multiplicity of new media, the issue of audience attraction is more important than ever. The present study, with emphasis on different types of media, in the form of interdisciplinary studies, has introduced three prominent components in Saadi Park and Golestan. The research method is theoretical-citation and based on humanities data And the research findings show that Saadi has used the components of simplification, conciseness and truth-telling as three very effective strategies in attracting the audience and the correct application of these tricks has led to his global success. Intelligent strategies that have the ability to be very effective as a raw material in sparking media messages to attract the attention of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture building
  • audience attraction
  • Media
  • Saadi Park and Golestan