نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ارتباطات و دین، دانشگاه امام صادق (ع)(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

به طور کلی این مطالعه از آن جهت اهمیت می‌یابد که می‌توان به تصور کلی از سبک زندگی زندگی جوانان تهرانی دست یافت و نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی و کارکرد آن به گرایش زندگی دیجتال به کارشناسان و مسئولان فرهنگی کمک می کند تا از ظرفیت این رسانه برا ی نشر سبک زندگی ایران با جذابیت و تغییرات مطلوب و حفظ ارزش ایرانی استفاده کنند و همچنین بخش پنهان شده و فراموش شده سبک زندگی در جوانان را می توان از این فضا، بازنمایی کرد. از نظریات اجتماعی و نظریه های کنش اجتماعی وبر بهره گرفته شد. در این مطالعه از روش کیفی گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد)، و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش مطالعات میدانی (مصاحبه نیمه عمیق) و کتابخانه ای/ اسنادی استفاده گردید و جامعه آماری مطالعه حاضر 15 نفر از اساتید و خبرگان رسانه و افراد مطلع هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه نیمه عمیق انجام گردید تا به اشباع نظری برسیم. با استفاده از تکنیک تحلیلی (اشتراوس و کوربین) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جملات مورد توجه قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه، کدهای باز استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the role and function of social networks on the digitalization of Tehran's youth lifestyle

نویسندگان [English]

 • manouchehr saber 1
 • Hassan Bashir 2
 • Nasim Majidi 3
 • omid ali masudi 4

1 PhD Student in Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

2 Associate Professor in Communication and Religion, Imam Sadiq University(Corresponding Author))

3 Assistant Professor of Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Management, Faculty Member, Soura University, Iran

چکیده [English]

. به طور کلی این مطالعه از آن جهت اهمیت می‌یابد که می‌توان به تصور کلی از سبک زندگی زندگی جوانان تهرانی دست یافت و نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی و کارکرد آن به گرایش زندگی دیجتال به کارشناسان و مسئولان فرهنگی کمک می کند تا از ظرفیت این رسانه برا ی نشر سبک زندگی ایران با جذابیت و تغییرات مطلوب و حفظ ارزش ایرانی استفاده کنند و همچنین بخش پنهان شده و فراموش شده سبک زندگی در جوانان را می توان از این فضا، بازنمایی کرد. از نظریات اجتماعی و نظریه های کنش اجتماعی وبر بهره گرفته شد. در این مطالعه از روش کیفی گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد)، و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش مطالعات میدانی (مصاحبه نیمه عمیق) و کتابخانه ای/ اسنادی استفاده گردید و جامعه آماری مطالعه حاضر 15 نفر از اساتید و خبرگان رسانه و افراد مطلع هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه نیمه عمیق انجام گردید تا به اشباع نظری برسیم. با استفاده از تکنیک تحلیلی (اشتراوس و کوربین) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جملات مورد توجه قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه، کدهای باز استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • Tehran Youth
 • Foundation Data Theory (Grounded Theory)
 • Virtual Network
 • ابراهیمی کیاپی، محمدرضا (1391). تهاجم خاموش، انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، تهران.
 • ابوالقاسمی، تینا (1397). تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن، چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، 12-1.
 • اشتراوس، آنسلمو؛ کوربین، جولیت (1395). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای؛ ترجمه ابراهیم افشار، تهران، نی.
 • اکبری، شیما؛ سلطانی فر، محمد؛ جعفری، علی (1399). نقش دیجیتالی شدن مصرف رسانه ای در سبک زندگی شهروندان بالای 18 سال شهر تهران، مطالعات جامعه شناختی شهری، شماره36، 80-55.
 • بخشی، بهاره، نصیری، بهاره، بختیاری، آمنه، طاهریان، مریم(1392). نقش و کارکرد شبکه های اجتماعی(مطالعه مورد شبکه اجتماعی کفه مام، شبکه ای برای مادران و کودکان)، پژوهش نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(2): 37-59، زمستان.
 • بوربور، اکرم؛ تاجیک اسماعیلی، سمیه (1400). رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران، پژوهش های روانشناسی اجتماعی، دوره یازدهم، شماره41، 159-137.
 • راودراد، اعظم، گیشنیز جانی، گلنار (1396). گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام، فصلنامه مطالعات رسانه­ های نوین، 3(10): 259-304.
 • رنگریز، حسن (1397). تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت. شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 • سهراب‌زاده، مهراب، واحدیان، مرتضی، پیری، حسن (1397). تحلیل پدیدار شناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران)، اسلام و فرهنگ مطالعات اجتماعی،6(3): 167-189.
 • صبوری، حبیب و رحیمی، حمید (1397). بررسی کارکردهای شبکه های اجتماعی در میان شهروندان تهرانی مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
 • فاضلی، نعمت الله (1390). دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و ایرانی شدن به سبک دیجیتال، رسانه، 7(3): 48-24.
 • فرجی، طوبی (1397). نقش شبکه اجتماعی مجازی اینستاگرام بر گرایش جوانان به مدیریت بدن ، اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، 19-1.
 • فرقانی، محمد مهدی، مهاجری، ربابه (1397). رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین،4(13): 259-292.
 • گیبینز، جان، ریمر، بو (1381). سیاست پست مدرنیته، ترجمۀ: منصور انصاری، تهران: گام نو.
 • مختاری، امیر (1399). اثر دومینو تحلیل رسانه های اجتماعی از دیدگاه پایه های کلاسیک قدرت، انتشارات اندیشه احسان، تهران.
 • یعقوبی، فاطمه؛ موسوی، سیدکمال الدین (1399). بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در گرایش دختران به مد و خودآرایی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی.

 

 • Alalwan, A.A (2020). Mobile food ordering apps: An empirical study of the factors affecting customer e-satisfaction and continued intention to reuse, International Journal of Information Management, 28-44.
 • J. (2015).The Impact of Social Media on Society, Santa Clara University Scholar Commons, Retrieved from: http://scholarcommons.scu.edu.
 • Dutta, P. De, Ch., Chandan, A. (2017). Impact of social media on student life: A blessings or curse, International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online,7, 479-486.
 • Khoirina, M., Mahdia, S., Nova, R. (2018). Media Social – Instagram usage and performance benefit (Case Study on Housewives Online Seller in Indonesia), International Journal of Entrepreneurship and Business Development,  Volume 2, Number 1.