نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

این مقاله گزیده ای از یک رساله دانشگاهی است که به بررسی روش های اقناعی مورد استفاده در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی  و تحلیل کیفی پیام های بازرگانی (تبلیغات تجاری) تلویزیون ایران ،  و همچنین تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق کارشناسان تبلیغات ، روش های اقناعی که سازندگان تیزرهای تبلیغاتی برای اثرگذاری بر مخاطب و اقناع  مخاطبان استفاده می کنند را پیدا کند. گرچه تبلیغات بازرگانی به میزان بسیار زیادی از علم ارتباطات متأثر شده است  اما اهمیت افزایش فروش در تبلیغات سبب شده است تا تحقیقات صورت گرفته در حوزه تبلیغات صرفا پیدایش روشی برای افزایش فروش را در دستور کار قرار دهد و از پیشرفت علوم ارتباطات در حوزه تبلیغات چشم پوشی کند. تحقیق فوق تلاش می کند توجه به روش های اقناعی در تبلیغات تجاری را در حوزه علوم ارتباطات انجام دهد تا به پیشرفت علوم ارتباطات در حوزه تاثیر رسانه ها کمکی کرده باشد. روش تحقیق در پژوهش فوق ، چند روشی ، شامل دو روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه عمیق است. با توجه به دسترسی به پیام های بازرگانی پخش شده در سال 98 و 99 ، تیزرهای تبلیغاتی پخش شده در این دو سال جامعه آماری برای تحلیل کیفی هستند. حجم نمونه تعداد پیام های ذخیره شده می باشد. اما تعداد حجم نمونه مورد بررسی رسیدن به اشباع نظری و حد کفایت بوده است. جامعه آماری برای مصاحبه عمیق ، کارشناسان تبلیغات تجاری تلویزیون و سازندگان تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون هستند. حجم نمونه مورد مصاحبه ، رسیدن به اشباع نظری و حد کفایت خواهد بوده که تعداد مصاحبه های انجام شده هفت مصاحبه می باشد. شیوه اندازه گیری ، تحلیل تیزرها به عنوان اسناد موجود بوده و تکنیک ثبت و ضبط داده ها از متن و تصاویر و صدای تبلیغات به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling persuasive methods of commercial advertising on Iranian television

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Esalati 1
  • Nasim Majidi 2
  • mohamad dadgaran 3

1 PhD student, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author)

3 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

audience by qualitatively analyzing TV commercials and analyzing the content of in-depth interviews of advertising experts. Multi-method research method includes two methods of qualitative content analysis and in-depth interview. Business messages broadcast in 1998 and 1999 are statistical communities for qualitative analysis. The sample size was 106 teasers. The statistical community for in-depth interviews are business advertising experts. The number of interviews conducted is seven. The method of measurement was the analysis of teasers as available documents

And the technique of recording data is obtained from the text, images and sound of advertisements. The method of measurement in interviews is interview analysis and the technique of recording data was reverse questionnaire design. Sampling method in content analysis was random sampling and in-depth interview was snowball method. The results show that TV commercials use 50 general persuasive methods and 58 partial persuasive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasion
  • persuasive methods
  • advertising
  • commercial advertising
  • television