نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه تهران مرکزی

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و مدیر گروه مدیریت رسانه – روابط عمومی

چکیده

این مقاله گزیده ای از یک رساله دانشگاهی است که به بررسی روش های اقناعی مورد استفاده در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل کیفی تبلیغات تجاری تلویزیون و تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق کارشناسان تبلیغات روش های اقناعی برای اقناع مخاطبان را پیدا کند. روش تحقیق چند روشی شامل دو روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه عمیق است. پیام های بازرگانی پخش شده در سال 98 و 99 جامعه آماری برای تحلیل کیفی هستند. تعداد حجم نمونه 106 عدد تیزر بوده است. جامعه آماری برای مصاحبه عمیق ، کارشناسان تبلیغات تجاری هستند. تعداد مصاحبه های انجام شده هفت مصاحبه می باشد. شیوه اندازه گیری ، تحلیل تیزرها به عنوان اسناد موجود بوده و تکنیک ثبت و ضبط داده ها از متن و تصاویر و صدای تبلیغات به دست آمده است. شیوه اندازه گیری در مصاحبه ها ، تحلیل مصاحبه است و تکنیک ثبت و ضبط داده ها طراحی پرسشنامه معکوس بوده است. روش نمونه گیری در تحلیل محتوا ، نمونه گیری تصادفی و در مصاحبه عمیق گلوله برفی بوده است. نتایج نشان می دهد تبلیغات تجاری تلویزیون از 50 روش اقناعی کلی و 58 روش اقناعی جزئی استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling persuasive methods of commercial advertising on Iranian television

نویسندگان [English]

  • Nasim Majidi 1
  • Mohammad Ali Esalati 2
  • mohamad dadgaran 3

1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Azad University, Central Tehran Branch

2 PhD student in Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Central Tehran University

3 Associate Professor and Faculty Member of the Faculty of Communications and Media Studies and Director of Media Management - Public Relations

چکیده [English]

audience by qualitatively analyzing TV commercials and analyzing the content of in-depth interviews of advertising experts. Multi-method research method includes two methods of qualitative content analysis and in-depth interview. Business messages broadcast in 1998 and 1999 are statistical communities for qualitative analysis. The sample size was 106 teasers. The statistical community for in-depth interviews are business advertising experts. The number of interviews conducted is seven. The method of measurement was the analysis of teasers as available documents

And the technique of recording data is obtained from the text, images and sound of advertisements. The method of measurement in interviews is interview analysis and the technique of recording data was reverse questionnaire design. Sampling method in content analysis was random sampling and in-depth interview was snowball method. The results show that TV commercials use 50 general persuasive methods and 58 partial persuasive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasion
  • persuasive methods
  • advertising
  • commercial advertising
  • television