نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

این مقاله گزیده ای از یک رساله دانشگاهی است که به بررسی روش های اقناعی مورد استفاده در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی  و تحلیل کیفی پیام های بازرگانی (تبلیغات تجاری) تلویزیون ایران ،  و همچنین تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق کارشناسان تبلیغات ، روش های اقناعی که سازندگان تیزرهای تبلیغاتی برای اثرگذاری بر مخاطب و اقناع  مخاطبان استفاده می کنند را پیدا کند. گرچه تبلیغات بازرگانی به میزان بسیار زیادی از علم ارتباطات متأثر شده است  اما اهمیت افزایش فروش در تبلیغات سبب شده است تا تحقیقات صورت گرفته در حوزه تبلیغات صرفا پیدایش روشی برای افزایش فروش را در دستور کار قرار دهد و از پیشرفت علوم ارتباطات در حوزه تبلیغات چشم پوشی کند. تحقیق فوق تلاش می کند توجه به روش های اقناعی در تبلیغات تجاری را در حوزه علوم ارتباطات انجام دهد تا به پیشرفت علوم ارتباطات در حوزه تاثیر رسانه ها کمکی کرده باشد. روش تحقیق در پژوهش فوق ، چند روشی ، شامل دو روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه عمیق است. با توجه به دسترسی به پیام های بازرگانی پخش شده در سال 98 و 99 ، تیزرهای تبلیغاتی پخش شده در این دو سال جامعه آماری برای تحلیل کیفی هستند. حجم نمونه تعداد پیام های ذخیره شده می باشد. اما تعداد حجم نمونه مورد بررسی رسیدن به اشباع نظری و حد کفایت بوده است. جامعه آماری برای مصاحبه عمیق ، کارشناسان تبلیغات تجاری تلویزیون و سازندگان تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون هستند. حجم نمونه مورد مصاحبه ، رسیدن به اشباع نظری و حد کفایت خواهد بوده که تعداد مصاحبه های انجام شده هفت مصاحبه می باشد. شیوه اندازه گیری ، تحلیل تیزرها به عنوان اسناد موجود بوده و تکنیک ثبت و ضبط داده ها از متن و تصاویر و صدای تبلیغات به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling persuasive methods of commercial advertising on Iranian television

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Esalati 1
 • Nasim Majidi 2
 • mohamad dadgaran 3

1 PhD student, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author)

3 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

audience by qualitatively analyzing TV commercials and analyzing the content of in-depth interviews of advertising experts. Multi-method research method includes two methods of qualitative content analysis and in-depth interview. Business messages broadcast in 1998 and 1999 are statistical communities for qualitative analysis. The sample size was 106 teasers. The statistical community for in-depth interviews are business advertising experts. The number of interviews conducted is seven. The method of measurement was the analysis of teasers as available documents

And the technique of recording data is obtained from the text, images and sound of advertisements. The method of measurement in interviews is interview analysis and the technique of recording data was reverse questionnaire design. Sampling method in content analysis was random sampling and in-depth interview was snowball method. The results show that TV commercials use 50 general persuasive methods and 58 partial persuasive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persuasion
 • persuasive methods
 • advertising
 • commercial advertising
 • television
 • آگ برن ، ویلیام فیلدینگ و  نیم کوف ، مایر فرانسیس ) 1381) زمینه جامعه شناسی ، ترجمه امیر حسین آریان پور ، انتشارات گستره  
 • احمدی پور ، مراد (1387) » مبانی نفوذ پیام ‌های تبلیغاتی«  ماهنامه تدبیر  ، شماره 191 ، سال نوزدهم
 • اصالتی ، محمد علی (1396) » بررسی میزان اعتماد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی به تبلیغات تلویزیون ایران« پژوهشگاه علوم و فناورری اطلاعات ایران (ایرانداک) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • باهنر، ناصر و  همایون ، محمد هادی (1388) » گذرگاه های تبلیغات بازرگانی از آغاز تا اسلام«  پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
 • برادران جمیلی ، بیتا (1390) » ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران« مجله علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ؛ سال اول ، شماره دوم
 • بینگلر، اتولر (1367) ارتباطات اقناعی ، ترجمه علی رستمی ، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما ، چاپ اول ، ص 10
 • پراتکانیس ، آنتونی و آرنسون ، الیوت (1379) عصر تبلیغات : استفاده و سو‌استفاده روزمره از اقناع ، ترجمه کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی ، چاپ اول ، تهران ، سروش 
 • رسولی ، محمد رضا (1383) » بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون« فصلنامه علوم اجتماعی
 • ساترلند ، ماکس (1373) روانشناسی تبلیغات تجاری ،  ترجمه سینا قربانلو ، تهران ، انتشارات مبلغان
 • سالار ، جمشید (1393) بررسی رفتار مصرف کننده ،  چاپ اول ، تهران ،  دانشگاه پیام نور
 • سانتراک ، جان دبلیو (1381) زمینه روانشناسی سانتراک ؛ ترجمه مهرداد فیروز بخت  ؛ رسا
 • سورین ، ورنر و تانکارد ، جیمز دبلیو )1384( نظریه های ارتباطات ، ترجمه علیرضا دهقان ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
 • کلهر ، کیومرث (1381) رویکرد بهره گیری از رسانه های مختلف در بازاریابی و تبلیغ ، پژوهش و سنجش ، سال نهم ، شماره 29
 • گیبینز ، جان آر و  بوریمر (1381) سیاست پست مدرینته:  درآمدی بر فرهنگ و سیاست معاصر ،  ترجمه منصور انصاری ، تهران ، گام نو
 • محمدیان ، محمود (1382) مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی ،  چاپ دوم ، تهران ، انتشارات حروفیه
 • منصوری فر، لیلا (1382) » نظرسنجی از مردم تهران در مورد آگهی های تبلیغاتی و نقش آن در شکل گیری میزان و نحوه مصرف تهران« ، مرکز تحقیقات صدا وسیما
 • مرادی ، سیروس (1397) » رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان« پژوهشگاهه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال بیست و نهم

 

 • Chafaei , H ,  )2010(  Gender And The Language Of Advertising : A Sociolinguistic Analysis Of Women`s Representations In British And Morccan Magazine Advertisement
 • (nternational Encyclopedia , 1975 , 97)
 • Gail , T , & Anmarie , R , )1999( , Journal Of Advertising Research , Use Of Rhetorical Devices In Advertising
 • Hackley , C , )2005 ( Advertisting and Promotion , Communicating Brands. London : Sage
 • Danesi , M , )2002(Understanding Media Semiotics. London : Arnold
 • Dyer, G , )1993(  Advertising as Communication , London : Rutledge
 • Barwise , Patrick and Ehrenberg , Andrew, ) 2009( , Television and It`s