نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه آموزشی زبان وادبیّات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

10.30465/ismc.2021.35825.2369

چکیده

مطالعات ادبی به مثابة رویکردی بینارشته‌ای و پیوند ادبیّات با سایر زمینه‌های تحقیقی به ویژه هنرها، امکان وسیعی را برای پژوهشگران فراهم می‌کند تا به درک بهتر و از قابلیّت‌های متون ادبی و هنرها دست یابند. تحقیق حاضر نخست به تبیین ضرورت رهیافت‌ مطالعات بینارشته‌ای در ادبیات و اهمّیّت استفاده از یافته‌های حوزه‌های مختلف دانش و معرفت و کاربرد مفاهیم و روش‌شناسی آن‌ها در رسیدن به نتایج جامع و موجّهی در تحلیل متون ادبی می‌پردازد. سپس با مداقه در نقد روانشناسی و مفهوم «کهن‌الگو» یونگ و نیز با در نظر گرفتن توان میان‌رشته‌ای حوزة هنر و روانشناسی، فیلم کوتاه «پدر و دختر» ساختۀ «مایکل دودوک د ویت» را از منظر قابلیّت‌های کهن‌الگویی مورد بررسی و تأمّل قرار می‌دهد. تمرکز اصلی این پژوهش، بررسی کهن‌الگوهای موجود در فیلم مذکور، در رابطه با تفکّر سازندۀ آن به منظور بازنمایی مقولات کهن‌الگویی در خلال صحنه‌های فیلم و شریک کردن بیننده در این تجربه است. فیلم کوتاه «پدر و دختر»، روایت زندگی یک دختر از خردسالی تا کهنسالی را با رویکردی روانشناسانه به نمایش می‌گذارد و بسیاری از مقولات کهن‌الگویی را در خلال صحنه‌های خود به تصویر کشیده است که نشان‌دهندۀ آشنایی عمیق سازندگان آن با مفاهیم روانکاوانة یونگ و آبشخورهای اسطوره‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the archetype of the short film "Father and Daughter"

نویسندگان [English]

  • omid vahdanifar 1
  • farzanehsadat alavizadeh 2

1 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department. Faculty of Humanities, University of Bojnord , Bojnord, Iran

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department. Faculty of Humanities, University of Bojnord , Bojnord, Iran

چکیده [English]

global archetypes and symbols is one of the categories that has attracted the attention of many researchers in various sciences today. Archetypes from the earliest periods of human life to the present day have had a strong presence in the human mind and soul and have led to the creation of similar myths in all cultures and lands. The short film "Father and Daughter" by Michael Dodok de Witt, narrates the life of a girl from childhood to old age with a psychological approach and depicts many archetypal categories during its scenes, which shows the deep familiarity of its creators. With Jungian psychoanalytic concepts and mythical drinking fountains. In this regard, we have tried to first examine the foundations of Jung's theory and his views on the types and concepts of archetypes and the theory of the collective unconscious, and then to explore the film as a platform for the emergence of archetypal symbols and signs. And examine these signs and critique the archetype of this film with an analytical psychology approach; Because the study of these concepts and signs in the narrative structure of the film and their combination with other theatrical elements has an important role in understanding

کلیدواژه‌ها [English]

  • archetype
  • Collective Unconscious
  • Jung
  • Father and Daughter Film