نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت رسانه، دانشگاه سوره

2 استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سال 1393 از بخش ملی این رویداد فرهنگی و هنری جدا شد تا به عنوان جشنواره‌ای مستقل و با عنوان «جشنواره جهانی فیلم فجر» به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویداد فرهنگی و هنری دیگری برای رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریان سینمایی جهان، باید شاخصه‌هایی را برای پیشرفت خود مشخص نماید. از این رو هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر تبدیل جشنواره جهانی فیلم به یک جشنواره معتبر و مرجع سینمایی بود. درگردآوری داده‌ها، از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای یافتن راهکارهای مؤثر بر مرجع‌سازی این جشنواره استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل مضمون و اهمیت_عملکرد بهره گرفته شد تا راهکارهای مؤثر در قالب مضامین فراگیر اولویت بندی شود. نتایج به دست آمده به استخراج 20 راهکار مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره منجر شد که با استفاده از طریق کاربست روش تحلیل اهمیت-عملکرد، چهار راهکار «حضور فیلم‌ها و فیلمسازان نامدار»، «تعیین رویکردهای اخلاقی، تمدنی، فکری و سیاسی»، «زمینه‌سازی حضور فیلمسازان مبتنی بر پیوند جغرافیایی و یا اعتقادی» و «اتخاذ سیاست‌های حرفه‌ای، جامع و باثبات» به عنوان مؤثرترین راهکارهای بر مرجع‌سازی جشنواره پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the mapping of the reference solutions of the Fajr International Film Festival

نویسندگان [English]

  • Ehsan Salemi 1
  • Mahdi Abdolhamid 2
  • Farshad Asgarikia 3
  • Masoumeh Sarvandi 4

1 Master of Media Management, Soore University

2 Assistant Professor, Department of Management and Philosophy of Science and Technology, Iran, University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Cinema, Faculty of Art,, Soore University, Tehran, Iran.

4 Master Student of Technology Management, Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

International Section of Fajr International Film Festival In 2014, it was separated from the national section of this cultural and artistic event to continue its work as an independent festival entitled "Fajr International Film Festival".This new festival, like any other cultural and artistic event, in order to achieve the desired level of performance and effective position in the world, must determine the characteristics for its progress.Therefore, the purpose of this study was to investigate the effective strategies on turning the World Film Festival into a prestigious film festival and reference. In data collection, library studies and semi-structured interviews were used to find effective solutions for the festival's reference.To analyze the data, the method of content analysis and the importance of performance was used to prioritize effective solutions in the form of comprehensive themes. The obtained results led to the extraction of 20 strategies effective in referencing the festival, which, using the method of significance-performance analysis, four strategies: "Presence of famous films and filmmakers", "Determining moral, civilizational, intellectual and political approaches", "Grounding the presence of filmmakers based on geographical or doctrinal affiliation" and "Adopting professional, comprehensive and stable policies" were suggested as the most effective strategies for making the festival reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Festival
  • Far International Film Festival
  • Reference
  • Importance-Performance Analysis