نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس البرز دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

4 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.30465/ismc.2021.33166.2274

چکیده

دنیای امروز مطبوعات همزمان در رقابت با رسانه های مختلف ، هنوز جایگاه خود را از
دست نداده اند و می توانند به وظایف ذاتی شان از جمله در جهت آگاهی بخشی بپردازند. همچنین با
توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور می باشند واهمیت نقش بانوان در توسعه جوامع و پایین
بودن نرخ شاخص بین المللی توسعه زنان انجام مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در حوزه سیاستگذاری رسانه مکتوب )مطبوعات( تالش
نموده که در راستای موضوع اصلی تحقیق الگویی با تاکید برتوسعه انسانی زنان ارائه دهد . در این
پژوهش از روش تحقیق کیفی و نظریه برپایه کالسیک )گلیزر( استفاده شده است. به این منظور با 13
نفر از متخصصان و صاحبنظران در زمینه های سیاستگذاری و مطبوعات و زنان که بصورت هدفمند
انتخاب شدند، مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته بعمل آمد . براساس تحلیل داده های بدست آمده از
طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مدل بدست آمده از تحقیق، مقوله های اشباع شده عبارتند از: قوانین
و سیاستها، نهادسازی، مدیریت و رهبری، فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش ها، اقدامات محتوایی و آینده نگری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a pattern of written media policies with emphasis on women's human development

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khodabakhshi 1
  • Mojtaba Amiri 2
  • Taher Roshandel Arbatani 3
  • Elaheh Kolaee, 4

1 Alborz Campus,University of Tehran

2 Department faculty of management,University of Tehran

3 Department faculty of management,University of Tehran

4 Department faculty of political sciences and law,University of Tehran

چکیده [English]

Today, the unique role of the media as an important tool for promoting development in society can not be denied. In this regard, this article describes the qualitative method based on the classical (data of the Glaser Foundation) in the form of a report on the implementation of the doctoral dissertation. In this research, classical theory (Glaser) is used because in this approach, unlike other approaches of theory based, there is a lack of theory and the researcher's preconceptions are suspended and the problem appears from the data and it is the data that They reveal the theory This research is important because by conducting this study, the existing policies of the country and the measures taken in this field will be examined and analyzed based on the opinion of experts to determine the consequences for using or not usingwomen's capabilities. The components of attitude change, popular institutions, motivation by managers, needs assessment, use of new technologies and audience research were identified and finally It can be concluded that press policy with emphasis on the human development of women should be based on the self-direction of the press in order to draw a vision of development in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Press
  • women
  • Based Theory
  • Glaser