نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات و دین، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

همگرایی رسانه‌ای، درهم‌آمیختن قالب‌های رسانه‌ای، و یک‌پارچه‌سازی آن‌ها در قالب‌های دیجیتال، تحول اصلی صنعت رسانه را به ‌وجود آورده است. این مقاله پس از تعریف همگرایی از نگاه متخصصان رسانه، نظریة «فرهنگ همگرایی» را به عنوان نظریه‌ای در معرفی چیستی رسانه‌های جدید معرفی می‌کند. فرهنگ رسانه‌های جدید در سه مقولة تحرک، مشارکت، و هویت، مخاطبان را تغییر داده است. در این مطالعه با بررسی انواع فعالیت‌‌های جدید مخاطبان تلویزیون در عصر همگرایی، تلویزیون را، در این عصر، تلویزیون مشارکت معرفی می‌کند و به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا تلویزیون با این فرهنگ مصرف مخاطبان «رسانة جدید» است؟ در‌نتیجه بیان می‌شود که تلویزیون رسانه‌ای در حال تحول است که قالب‌های جدید آن را می‌توان رسانة جدید به حساب آورد. تلویزیون برای ادامة حیات و رشد خود در فضای همگرایی باید بتواند با رسانه‌های جدید مانند اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به تعامل برخیزد و بدین واسطه کنترل مخاطب بر جریان رسانه‌ای را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Television and Media Convergence Culture

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Ahmad Kuhi 2

1 Associate Professor in Communication and Religion, Imam Sadiq University

2 M.A. Student in Media Management, University of Tehran

چکیده [English]

Combining media formats and integrate them in digital formats; media convergence has created major changes in the media industry. This article looks at the definitions of the media convergence by professionals, and introduces the theory of "convergence culture" as a theory of what the new media is? New media culture in the three categories of mobility, participation and identity, has changed the audience. This study enumerates a variety of new activities by TV audiences in the age of convergence and introduces the TV in the age, “participate TV”. The question is whether television a “new media” is? At the result, television is evolving media that its new plat-forms are counted new media. Television must be able to interact with new media such as th Internet and social networks to survive and grow in the era of convergence and rise and increase the audience control of the flow of media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • television
  • media convergence
  • convergence culture
  • Audience
  • Digitalization
  • New Media
  • participatory culture