نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

«رسانه‌های اجتماعی» عنوانی است که چندین سال است به مجموعۀ سایت‌ها و ابزارهای ایجاد‌شده بر پایۀ رسانه‌های نوین و در فضای مجازی، از قبیل شبکه‌های ارتباطی و اینترنت و تلفن همراه، اطلاق می‌شود. در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی، نسبت به دیگر رسانه‌های اجتماعی، رشد چشم‌گیری داشته و توانسته‌اند مخاطبان انبوه و ناهمگونی را در سراسر جهان جذب کنند. شواهد در ایران نشان می‌دهد که، به رغم فیلتر‌بودن برخی از مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی، اقبال کاربران به این شبکه‌ها به شکلی تصاعدی رو به افزایش است. تمرکز اصلی این پژوهش بر «فیس‌بوک» به عنوان پرمخاطب‌ترین شبکۀ‌ اجتماعی بوده و محقق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به این شبکه در میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، و ضمن استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسش‌نامه، به بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین فعال‌بودن مخاطبان و اعتماد به رسانه‌های خبری داخلی و گرایش به فیس‌بوک رابطه وجود دارد. همچنین فرضیۀ «رابطه میان گرایش سیاسی و گرایش به فیس‌بوک» در این پژوهش تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the Relationship between Political Attitude, Confidence in the National Media, Active Audience and Trend to Virtual Social Networks among Students of Tehran Universities

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiri 1
  • Younes Nouri Moradabadi 2

1 Assistant Professor in State Management, University of Tehran

2 M.A. in Media Management, University of Tehran

چکیده [English]

Social media is a title that in recent years refers to the collection sites and tools in the virtual spaces that created by new media such as communication networks, Internet and mobile, is born and have grown. Through social media, social networks have grown substantially in recent years and have been able to attract audience’s worldwide scale and heterogeneity. Despite being some of the most important social networks Filter in Iran, the evidence shows that users are entering into these networks are exponentially. The main focus of research on “Facebook " as a social network that command large audiences and develop a questionnaire survey research method to examine the research hypotheses, to analyze factors influencing attitudes among students at public universities in this network. Data analysis showed that the active audience and confidence in local news media and there is the tendency to Facebook. Although relationship between political orientation and the tendency to Facebook wasn’t confirmed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • the national media
  • social networking and Facebook