نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 دانشیار دانشکده کار افرینی دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد تمام، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 استاد، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،

چکیده

کانال ارتباطی یکی از مهمترین دغدغه های موفقیت وعملکرد ارتباطات تجاری بوده و انتخاب رسانه ها یک کار مهم برای مدیران بازاریابی محسوب میشود.مرور ادبیات پژوهش درحوزه انتخاب رسانه در ارتباطات تجاری نشان می‌دهد تاکنون مدل جامعی که بتواند با شناسایی همه عوامل کلیدی موثربرانتخاب رسانه دغدغه مدیران را دراین زمینه رفع نماید در تحقیقات پیشین علمی وجود ندارد. براین اساس و به منظور رفع این مشکل هدف از این پژوهش درک مفهوم " فرایند انتخاب رسانه " در ارتباطات تجاری از منظر مدیران به صورت جامع است. پژوهش حاضربا مدنظر قرار دادن این موضوع و با بکارگیری روش تحلیل دلفی به دنبال شناسایی عوامل کلیدی انتخاب رسانه درارتباطات تجاری ازمنظر مدیران بوده است.
یافته‌های پژوّهش حاضر که درنتیجه مصاحبه با 33 نفر ازمدیران صنعت مواد غذایی و باآزمون T‌ به دست آمده است نشان می‌دهد که مدل نظری پژوهش موردتائید بوده وبیشترین امتیاز عوامل راهبردی انتخاب رسانه به ترتیب به متغیرهای ضریب مواجهه، هزینه و رفتار رقبا اختصاص یافته است.لذا مدیران صنعت مواد غذایی در انتخاب رسانه کارآمد برای ارتباطات تجاری خود با مشتریان می‌بایست از میان رسانه‌های مختلفی که به آنها پیشنهاد می‌شود ابتدا رسانه ای را برگزینند که دارای بیشترین ضریب مواجهه با مشتریان خودوکمترین هزینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the key factors of strategic media choice in business communication case study: Food industries

نویسندگان [English]

  • yahya chaghouee 1
  • behrouz zarei 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
  • hasan ashayeri, 4

1 PhD Student in Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Management, Tehran University, Tehran. Iran

4 Professor, Faculty of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran

چکیده [English]

Introduction- Communication channel is one of the most important concerns for the success and performance of business communications and media selection is prominent task for marketing managers. The purpose of this study is to understand the concept of "media selection process" in business communication from the perspective of managers and customers. An extensive review of the main body of literature on media selection and their theories reveals a gap in this area. The gap is that all media choice theories focus on important factors on the one hand of business communication. Also, these theories simultaneously lack in explaining the key factors of media choice in business communication from the perspective of business and customer.
Research methods- this study has presented a comprehensive model for media selection by adopting content analysis method.
Findings- This study reports the results of examining the factors in choosing media in the business environment with a focus on the food industry and using content analysis. Based on these findings, the highest score of strategic factors in media selection is allocated to the variables of exposure coefficient, cost and competitors' behavior, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media selection
  • business communication
  • Customer buying behavior
Ambrose, E., Marshall, D., Fynes, B., & Lynch, D. (2008). Communication media selection in buyer-supplier relationships. International Journal of Operations & Production Management, 28(4), 360 - 379.
Ambrose, E., Marshall, D., Fynes, B., & Lynch, D. (2008). Communication media selection in buyer-supplier relationships. International Journal of Operations & Production Management, 28(4), 360-379.
Daft, R., & Lengel, R. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science, 32(5), 554-571.
Dehkordi, M. A., Zarei, B., & Dehkordi, S. A. (2008). The Effect of Gender and Age Differences on Media Selection in Small and Medium Tourism Enterprises. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 683-686.
Dennis, A. R., Fuller, R. M., & Valacich, J. S. (2008). Media, Tasks, And Communication Processes:A Theory Of Media Synchronicity. MIS Quarterly, 32(3), 575-600.
Fernando, B., Hall, T., & Fitzpatrick, A. (2011). The impact of media selection on stakeholder communication in agile global software development: a preliminary industrial case study. Proceedings of the 49th SIGMIS annual conference on computer personnel research (pp. 131–139). New York: San Antonio. ACM Press.
Ferry, D., Kydd, C., & Sawyer, J. (2001). Measuring facts of media richness. Journal of Computer Information Systems, 41(4), 69-78.
Finnegan, R. (2015). Communicating; The multiple modes of human interconnection. London and New York: Routledge.
Fuchs, C. (2017). Critical Social Theory and Sustainable Development: The Role of Class, Capitalism and Domination in a Dialectical Analysis of Un/Sustainability. Sustainable Development, 443-458.
George, J. F., Carlson, J. R., & Valacich, J. S. (2013). MEDIA SELECTION AS A STRATEGIC COMPONENT OF COMMUNICATION. MIS Quarterly, 37(4), 1233-1251.
George, J. F., Carlson, J. R., & Valacich, J. S. (2013). MEDIA SELECTION AS A STRATEGIC COMPONENT OF COMMUNICATION. MIS Quarterly, 37(4), 1233-1251.
Gu, R., & Higa, K. (2009). A Study on Communication Media Selection in IT and Service Work Groups. International Journal of Services Sciences, 2(3-4), 381-397.
Guffey, M. E., & Loewy, D. (2021). Business Communication: Process & Product. cengage.
Higa, K., & Gu, R. (2007). Communication Media Selection for Remote Work: Towards a Theory of Media Fitness. Journal of E-Working, 1(1), 45-68.
Huang, Y., Yang, C.-G., Baek, H., & Lee, S.-G. (2015). Revisiting media selection in the digital era: adoption and usage. Service Business, Is printing.
Huang, Y., Yang, C.-G., Baek, H., & Lee, S.-G. (2015). Revisiting media selection in the digital era: adoption and usage. Berlin: Springer.
Ishii, K., Lyons, M. M., & Carr, S. A. (2019). Revisiting media richness theory for today and future. human behaviour and emerging technology.
Jerman, D., & Zavrsnik, B. (2012). A Model of Marketing Communications Effectiveness in the Business-To-Business Markets. Economic Research, 25(1), 364-388.
Kahai, S., & Cooper, R. (2003). Exploring the core concepts of media richness theory: the impact of cue multiplicity and feedback immediacy on decision quality. Journal of Management Information System, 20(1), 263–299.
Keeney, S., Hasson, F., & McKenna, H. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. International Journal of Nursing Studies, 38(2), 195-200.
Kennedy, H. (2005). Enhancing Delphi research: methods and results. Journal of Advanced Nursing, 45(5), 504-511.
Lagrosen, S. O., & Grunde´n, K. (2014). Social media marketing in the wellness industry. The TQM Journal, 26(3), 253-260.
Liu, R., Ding, X.-H., & Yang, Z. (2020). Media Selection in Knowledge Transfer: A Decision Model. Journal of Global Information Management, 28(1).
Luong, T. (2020). The Drive to Be Better: The Role of the Self-Improvement Motiveon Media Selection, Processing, and Effects. The Ohio State University.
Martin, M., J.A.Fritzsche, & A.L.Balla. (2006). Delphi study of teachers’ and professionalism’ perceptions regarding. Journal of agricultural education, 47(1), 8-23.
Mayfield, M., Mayfield, J., & Walker, R. (2020). A Typology of Business Communication Theories. Fundamental Theories of Business Communication, 23-37.
Mennecke, B., Valacich, J., & Wheeler, B. (2000). The effects of media and task on user performance: a test of the task-media fit hypothesis. Group Decis Negot, 9(6), 507–529.
Okoli, C., & Pawlowski, S. (2004). The Delphi Method as a research tool: an example. Design considerations and application information management, 4.
PE, W. (2004). Delphi technique: assessing component needs. J Perianesth Nurs, 19(1), 46-7.
Potocan, V. (2008). Business-to-Business Marketing: A Study on the Communication of Logistical Services in the Former Yugoslavia Nations. The Business Review, 11(1), 130-136.
Rui, G., Higa, K., & Moodie, D. R. (2011). A Study on Communication Media Selection: Comparing the Effectiveness of the Media Richness, Social Influence, and Media Fitness. Journal of Service Science & Management, 4(3), 291-299.
Sashi, C. (2012). Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media. Management Decision, 50(2), 253 - 272.
Sathish, L. (2015). A Study About Marketing Communications Effectiveness In The Business-To-Business Markets. International Conference on Inter Disciplinary Research in Engineering and Technology, (pp. 99-104). Dehli.
Spence, R. (2012). A Strategic Media Selection Framework for Destination Marketers within the Digital Landscape. Master Thesis. University of Central Lancashire.
Šramová, B. (2015). Marketing And Media Communications Targeted To Children As Consumers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1522 – 1527.
Tapp, A. (2005). Media neutral planning-A strategic perspective. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 12(2), 133-141.
Traynor, B., Hodson, J., & Wilkes, G. (2016). Media Selection: A Method for Understanding User Choices Among Popular Social Media Platforms. HCI in Business, Government, and Organizations: eCommerce and Innovation (pp. 106-117). Tornto: springer.
Wang, Z., & Tchernev, J. M. (2012). The ‘‘Myth’’ of Media Multitasking: Reciprocal Dynamics of Media Multitasking, Personal Needs, and Gratifications. Journal of Communication, 62, 493–513.
Wang, Z., Irwin, M., Cooper, C., & Srivastava, J. (2015). Multidimensions of Media Multitasking and Adaptive Media Selection. Human Communication Research, 41, 102–127.
البدوی, ا., & قرایی, ر. (1388). کاربرد روش دلفی برای استخراج عوامل کیفی ریسک و استفاده ازآن درتعیین رتبه ریسک کیفی وام گیرندگان: موردکاوی بانک کارآفرین. مدیریت بازرگانی, 1(2).
جعفری, ن., & غلامعلی, م. (1387). استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست های مالیاتی کشور. فصلنامه پژوهش های اقتصادی, شماره اول.
دهکردی, م. آ. (1387). ارزیابی پیوستار رسانه در SME صنعت گردشگری . رساله کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
سرمد, ا., بازرگان, ز., & حجازی, ع. (1384). روش های تحقیق درعلوم رفتاری . تهران: انتشارات آگاه .
فرهنگی, ع. ا. (1387). ارتباطات انسانی. تهران: رسا.