نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 دانشیار دانشکده کار افرینی دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد تمام، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 استاد، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،

چکیده

کانال ارتباطی یکی از مهمترین دغدغه های موفقیت وعملکرد ارتباطات تجاری بوده و انتخاب رسانه ها یک کار مهم برای مدیران بازاریابی محسوب میشود.مرور ادبیات پژوهش درحوزه انتخاب رسانه در ارتباطات تجاری نشان می‌دهد تاکنون مدل جامعی که بتواند با شناسایی همه عوامل کلیدی موثربرانتخاب رسانه دغدغه مدیران را دراین زمینه رفع نماید در تحقیقات پیشین علمی وجود ندارد. براین اساس و به منظور رفع این مشکل هدف از این پژوهش درک مفهوم " فرایند انتخاب رسانه " در ارتباطات تجاری از منظر مدیران به صورت جامع است. پژوهش حاضربا مدنظر قرار دادن این موضوع و با بکارگیری روش تحلیل دلفی به دنبال شناسایی عوامل کلیدی انتخاب رسانه درارتباطات تجاری ازمنظر مدیران بوده است.
یافته‌های پژوّهش حاضر که درنتیجه مصاحبه با 33 نفر ازمدیران صنعت مواد غذایی و باآزمون T‌ به دست آمده است نشان می‌دهد که مدل نظری پژوهش موردتائید بوده وبیشترین امتیاز عوامل راهبردی انتخاب رسانه به ترتیب به متغیرهای ضریب مواجهه، هزینه و رفتار رقبا اختصاص یافته است.لذا مدیران صنعت مواد غذایی در انتخاب رسانه کارآمد برای ارتباطات تجاری خود با مشتریان می‌بایست از میان رسانه‌های مختلفی که به آنها پیشنهاد می‌شود ابتدا رسانه ای را برگزینند که دارای بیشترین ضریب مواجهه با مشتریان خودوکمترین هزینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the key factors of strategic media choice in business communication case study: Food industries

نویسندگان [English]

  • yahya chaghouee 1
  • behrouz zarei 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
  • hasan ashayeri, 4

1 PhD Student in Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Management, Tehran University, Tehran. Iran

4 Professor, Faculty of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran

چکیده [English]

Introduction- Communication channel is one of the most important concerns for the success and performance of business communications and media selection is prominent task for marketing managers. The purpose of this study is to understand the concept of "media selection process" in business communication from the perspective of managers and customers. An extensive review of the main body of literature on media selection and their theories reveals a gap in this area. The gap is that all media choice theories focus on important factors on the one hand of business communication. Also, these theories simultaneously lack in explaining the key factors of media choice in business communication from the perspective of business and customer.
Research methods- this study has presented a comprehensive model for media selection by adopting content analysis method.
Findings- This study reports the results of examining the factors in choosing media in the business environment with a focus on the food industry and using content analysis. Based on these findings, the highest score of strategic factors in media selection is allocated to the variables of exposure coefficient, cost and competitors' behavior, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media selection
  • business communication
  • Customer buying behavior