نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات واحد تهران شرق دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 سرو ناز تربتی،استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

دیپلماسی توییتری ایران در سال خروج امریکا از برجام از نگاه کارشناسان

چکیده
هزاره سوم عصر رسانه هاست . توییتر که رسانه‌ای اجتماعی و جهانی است با داشتن 280 کاراکتر رسانه مورد علاقه سیاستمدران شده است. درسال 2018 ترامپ با اعلام خروج از برجام مقطع جدیدی را در روابط با ایران اغاز کرد . دراین دوره، که فصل تازه‌ای از رد و بدل کردن توییتها میان رهبران سیاسی ایران و امریکا شکل گرفت ، می تواند مبنایی برای تعیین راهبرد دیپلماسی ایران باشد.
سؤال اصلی پژوهش این است که دیپلماسی ایران از طریق توییتر در سال خروج امریکا از برجام چه استراتژی را بازنمایی کرده است؟ دراین راستا با 17کارشناس سه حوزه ارتباطات ، روابط بین الملل و علوم سیاسی مصاحبه‌های عمیق صورت گرفت و بر اساس روش تحلیل محتوا کیفی با کمک نرم افزار maxqoda18 مفاهیم و مقوله ها استخراج گردید . بررسی مصاحبه‌ها مؤید آن است که دیپلماسی ایران در توییتر در ان مقطع به صورت تهاجمی و تدافعی در صدد تبیین هویت سازی و اعتماد سازی بوده است و قادر است دستورالعملی برای اینده دیپلماسی ایران باشد .این مهم می تواند به عنوان عنصری کمک کننده در دستور کار دیپلماسی کشوردر راستای قدرت نرم قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's Twitter diplomacy in the year of the US withdrawal from JCPOA; a step forward

نویسندگان [English]

  • zahra nejadbahram 1
  • Nazanin Malekian 2
  • sarvnaz torbati 3

1 PhD student of Islamic Azad University, East Tehran Branch

2 - Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 communication department/ humanities faculty/East Tehran Branch/Islamic Azad University/Tehran/Iran

چکیده [English]

The third millennium is the age of media. Twitter, which is a social and global media, has become a favorite of politicians with 280 characters. In 2018, Trump announced the beginning of a new chapter in relations with Iran by announcing his withdrawal from the joint comprehensive plane of action (JCPOA). During this period, a new chapter was formed in the exchange of tweets between the political leaders of Iran and the United States, which could be the basis for determining the strategy of Iranian diplomacy.
Therefore, the main question of the research is what strategy did the Iranian diplomacy approach represent via Twitter in the year of the US withdrawal from JCPOA?
In this regard, in-depth interviews were conducted with 17 experts in the three main areas of communication, international relations and political science, and based on the content analysis method, concepts and categories were extracted using maxqoda software. A review of the interviews confirms that Iranian diplomacy on Twitter is able to be a guide line for the future of Iranian diplomacy and as a contributing element in political exchanges and to advance the country's diplomacy one step further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • twitter
  • Iranian diplomacy
  • soft power
  • Media