نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30465/ismc.2021.26012.2026

چکیده

در ایران تحقیقات فراوانی درباره فردگرایی و جمع‌گرایی انجام شده است که هر یک از این تحقیقات میزان فردگرا یا جمع‌گرا بودن جامعۀ مورد بررسی را در بین یکی از دو سر طیف فردگرایی یا جمع‌گرایی نشان می‌دهند. اما نکتۀ مشترک تمامی این پژوهش‌‌ها این است که فردگرا یا جمع‌گرا بودن ایرانیان در بستر گروه‌ها و شبکه‌های واقعی موردبحث و بررسی قرار گرفته است و نسبت بین فردگرایی و جمع‌گرایی واقعی با فردگرایی و جمع‌گرایی در شبکه‌های مجازی مغفول مانده است. بنابراین پرسش این مقاله این است که فردگرایی و جمع-گرایی در دنیای واقعی چه نسبتی با فردگرایی در شبکه‌‌های مجازی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش پیمایش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین فردگرایی با فردگرایی شبکه‌ای رابطه‌ای مستقیم و بین جمع‌گرایی با فردگرایی شبکه‌ای رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ بنابراین افرادی که در دنیای واقعی فردگرا هستند در شبکه‌های مجازی فردگرایی شبکه‌ای بالا و افرادی که در دنیای واقعی جمع‌گرا هستند نیز در شبکه‌های مجازی فردگرایی شبکه‌ای پایینی دارند؛ به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد فردگرا یا جمع‌گرا بودن افراد در دنیای واقعی بر کنش فردی یا جمعی آن‌ها در دنیای آنلاین تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on Impact of Individualism and Collectivism on Individualism in Virtual Social Networks (Case study: Tarbiat Modares University)

نویسندگان [English]

  • Bahare Arvin 1
  • Mehdi Gholamzadeh 2

1 Department of Sociology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Tarbiat Modares university, Tehran, Iran

چکیده [English]

In Iran, a lot of investigation about individualism and collectivism has been done. Each of these investigations reveals the degree of individualism or collectivism of the society under study on a spectrum. But the contribution of all these studies is to examine of individualism or collectivism of Iranians in real groups and networks, while the connection between this type of individualism and collectivism with collectivism and individualism in the virtual networks is ignored. Therefore, the question of this article is whether individualism and collectivism in the real world relate to individualism and collectivism within the virtual networks. The survey method was used for answering this question. The results of this research show that there is a direct relationship between individualism and networked individualism and there is an inverse relationship between collectivism and networked individualism. Therefore, those who are individualists in the real world have a high network individuality within virtual networks. And those who are collectivist in the real world have a low networked individualism in virtual networks. In other words, it seems that the individualism or collectivism of people in the real world affects their individual or collective actions in the online world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individualism
  • collectivism
  • networked Individualism
  • Virtual social networks