نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

نابرابری دردسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات، حقیقتی است انکارناپذیر که خود را تحت عنوان شکاف دیجیتالی در کشورهای کمتر توسعه یافته عمیق‌تر نشان می دهد. پژوهش حاضر برآن است تا در پرتو هستی‌شناسی نوین، مبحث شکاف دیجیتالی را در روستاهای استان قم مورد تفحص و کاوش قرار دهد. پویش علمی حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که راهبردهای تأثیرگذار بر شکاف دیجیتالی درروستاهای استان قم چیست؟ داده های خود را با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی جمع‌آوری نموده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارشناسان و مدیران ارشد حوزه ICT روستاهای استان قم بوده و در این میان حجم نمونه به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تنها به تعداد 33 نفر بسنده شده است. روش نمونه‌گیری قضاوتی، و تکنیک‌های استفاده‌شده شامل دلفی، سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی است. نتایج تحقیق پس از محاسبات دو مرحله ای دلفی، دستیابی به 36 راهکار گذر از شکاف دیجیتالی می باشد که طی محاسبات سلسله مراتبی فازی، از لحاظ وزنی اولویت بندی گردیدند نتایج تاپسیس فازی نشان می دهد که تشویق اپراتورها به سرمایه گذاری دراولویت اول واستفاده ازنیروهای متخصص جهت ارائه آموزش مفاهیم فناوری اطلاعات به کارشناسان در سازمان از الویت بسیار پایینی برخوردارمی باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ontology of the digital divide in Iran and strategies for its transition A study on the villages of Qom province

نویسنده [English]

  • HADI ABBASIKASBI

Islamic Azad University Central Thehran Branch Faculty of Communications Departemant of Management

چکیده [English]

Inequality in access to and use of information technology is an undeniable fact that manifests itself as the digital divide in the less developed countries. The present study intends to investigate the issue of digital divide in the villages of Qom province in the light of modern ontology. The current scientific scan seeks to find the answer to the question what are the strategies affecting the digital divide in the villages of Qom province? Has collected its data using descriptive-survey method. The statistical population of the present study includes experts and senior managers in the field of ICT in the villages of Qom province, and among these, the sample size due to the limited statistical population is only 33 people. Judgmental sampling method, and techniques used include Delphi, fuzzy hierarchy and fuzzy TOPSIS. The results of the research after Delphi two-stage calculations are to achieve 36 digital gap solutions that were prioritized in terms of weight during the fuzzy hierarchical calculations. The results of fuzzy TOPSIS show that encouraging operators to invest in the first priority and use specialized forces To provide training in IT concepts to experts in the organization has a very low priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Digital Divide"
  • "Information and communications technology"
  • "Transition strategy"
  • "Villages of Qom province"