نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده فارابی

10.30465/ismc.2021.31006.2192

چکیده

با توسعه کمی و کیفی رسانه‌های نوین، هویت و همبستگی ملی را نه در نفی گونه‌گونی هویتها بلکه در ابراز هویت و ایفای نقش اقوام در میدان فرهنگی ایران باید جست.
تحقیق کمی حاضر با مدنظر قراردادن این باور اساسی و با استفاده از روش موردی- زمینه‌ای در پی شناسایی موثرترین برنامه رسانه ملی در ارتقاء هویت قومی شهر زاهدان به عنوان مرکز یکی از استانهای پهناور و البته چند قومی کشور در دهه پیش رو است. از این‌رو از بین 6132 نفر از جوانان 18 تا 20 ساله این شهر به‌عنوان جامعه آماری، 651 نفر به‌عنوان حجم نمونه با روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه 13 سئوالی محقق ساخته که اعتبار و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و نظرات صاحبنظران تایید شده بین آنان توزیع گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه با استفاده از آزمون خی دو و فریدمن نشان‌دهنده این موضوع است که در برنامه‌های متنوع رسانه ملی در شهر زاهدان از نگاه پاسخ‌دهندگان «پخش حوادث و رویدادهای اجتماعی اقوام» می‌تواند بیشترین تاثیر را بر تقویت هویت قومی در دهه آتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The most effective national media program in strengthening the cognitive dimension of Zahedan ethnic identity in the next decade

نویسنده [English]

  • mehdi bigdeloo

faculty member

چکیده [English]

With the quantitative and qualitative development of modern media, national identity and solidarity should be sought not in denying the diversity of identities but in expressing identity and playing the role of ethnic groups in Iran's cultural field.
The present study seeks to identify the most effective national media program in promoting the ethnic identity of Zahedan as the center of one of the vast and, of course, multi-ethnic provinces of the country in the coming decade, taking into account this fundamental belief and using a case-by-case approach.
Therefore, out of 6132 young people aged 18 to 20 in this city as a statistical population, 651 people were selected as the sample size by simple random method and a 13-question questionnaire was conducted which validated and validated using Cronbach's alpha and the opinions of experts. They were distributed. The results of questionnaire data analysis using Chi-square and Friedman tests indicate that in various national media programs in Zahedan, from the perspective of respondents, "distribution of ethnic social events" can have the greatest impact on strengthening ethnic identity in the decade. Have a future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Media
  • social cognition
  • social belonging
  • National Identity
  • Ethnic identity