نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

2 عضو هیات علمی دنشگاه تهران

3 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30465/ismc.2021.6074

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت ملی است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل شهروندان بالای 15 سال تبریزی است و حجم نمونه برابر با 444 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدت عضویت در شبکه-های اجتماعی مجازی بر هویت ملی، بعد آگاهی و بعد تعهد هویت ملی، میزان فعالیت بر بعد تعهد هویت ملی و حضور واقعی بر بعد آگاهی هویت ملی تاثیر منفی و میزان فعال بودن تاثیر مثبت بر بعد آگاهی هویت ملی دارد. میزان تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بعد تعهد هویت ملی بیشتر از سایر ابعاد است. نتایج نشان داد که صرف حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی تاثیر مثبت یا منفی بر هویت ملی ندارد، بلکه زمینه اجتماعی و فرهنگی کاربران در تعیین نوع تاثیر این شبکه‌ها موثر است و ارائه تعریفی فراگیر از هویت ملی می‌تواند باعث تقویت هویت ملی گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Quality of online Social Networks using on the National Identity of Tabriz Citizens

نویسندگان [English]

  • Hossein Heidari 1
  • bagher saroukhani 2
  • Mehrdad Navabakhsh 3

1 faculty member of ihss

2 faculty member of tehran university

3 Professor of Sociology, Department of sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of online social networks on national identity. The research method is survey and the statistical population consisted of citizens over 15 years of Tabriz. The sampling method is multi-stage cluster sampling and research tool is researcher made questionnaire. The findings showed that the duration of membership has a negative effect on national identity and dimensions of awareness and commitment. Also, the effect of the amount of activity on the commitment and actual presence on the awareness is negative. But being active has a positive effect on the belonging and commitment of national identity. The impact of online social network on commitment is more than other dimensions. The results showed that mere presence in online social networks does not have a positive or negative effect on national identity, but the social and cultural context of users is effective in determining the type of impact of these networks and providing a comprehensive definition of national identity can strengthen identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Social Network
  • National Identity
  • awareness
  • Belonging and Commitment