نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم ارتباطات و مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

استفاده روزافزون از شبکه‏های اجتماعی و تأثیر آن بر شیوه ارتباطات و تعاملات، فرصت‏های جدیدی در استفاده از این شبکه‏ها بخصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام را ایجاد کرده است به طوری که ابزاری برای تعاملات و ارتباطات کارآفرینان و رشد کسب و کار آنان شده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برندسازی شخصی کارآفرینان در فضای مجازی اینستاگرام است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و روش نظریه مبتنی بر داده انجام شده و با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی با 20 نفر از کارآفرینان اینستاگرامی مصاحبه شد، سپس داده‏ها تحلیل و 1052 کد اولیه از کدگذاری باز، 66 مقوله از کدگذاری محوری و 6 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی، شناسایی شدند. براساس نتایج پژوهش، پدیده اصلی این پژوهش، برندسازی شخصی کارآفرینان در اینستاگرام(جایگاه‏سازی برند شخصی، خلق برند قوی) در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط علّی(افزایش درآمد، عوامل فرهنگی هنری، نگرش آموزشی، ارتقای عملکرد برند)، عوامل زمینه‏ای(مدیریت ساختاری، مدیریت مخاطب، تأثیر شخصیت برند) و عوامل مداخله‏گر(ناکارآمدی در برندسازی، شرایط اقتصادی، زیرساخت‏های قانونی) شکل گرفته است و از طریق راهبردها(تکنیک‏های برندسازی، هویت سازی، ایجاد تمایز، مدیریت برندسازی)، پیامدها(تداعی برند، تثبیت برند کارآفرین، توسعه کسب و کار، تصویر برند) به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurs' Personal Branding Model in Virtual Space (Instagram)

نویسندگان [English]

  • Elaheh Saeidi 1
  • Nassim Majidi Ghahroodi 2
  • Aliakbar Farhangi 3

1 Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Tehran Center

2 in the Department of social communication science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Communication and Media Management. Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Tehran Central Branch of Islamic Azad university

چکیده [English]

The increasing use of social networks and its effect on communication and interactions has created new opportunities for the use of social networks, particularly Instagram, which these days is a tool for entrepreneurs' interactions, communications and their business growth. Accordingly, the purpose of this paper is to present the entrepreneurs' personal branding model in Instagram. This paper has been conducted with a qualitative approach and grounded theory method. In this study, by theoretical and snowball sampling method, 20 entrepreneurs on instagram were interviewed, then the data analyzed and during open coding stage, 1052 basic conceptual statements, and 66 categories of axial coding and 6 main factors of selective coding, were identified. According to the results, the main phenomenon of this research is entrepreneurs' personal branding in Instagram( personal branding positioning, Create a strong brand) which has been affected by causal conditions(income increase, Cultural and Art Factors, Educational Attitude, Brand Performance Improvement), contextual factors(Structural Management, Audience Management, Brand Personality Impact), the intervening factors(inefficiency in branding, economic conditions, legal infrastructure) and through strategies(Branding techniques, identification, differentiation, brand management) lead to 4 outcomes categories(brand association, entrepreneur brand stabilization, business development, brand image) which is helpful not only for researchers but also entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Branding
  • Entrepreneurs
  • Virtual Space
  • Instagram
  • Grounded Theory