نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر حفظ مالکیت معنوی از یک سو و شناسایی اهمیت و اولویت بندی آنان تدوین شده است که با روش ترکیبی کمی و کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان، مولفان، مدرسان و فعالان در عرصه حقوق، ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در حوزه مالکیت معنوی نیز تجربه و تخصص لازم را نیز دارا باشند. بر اساس نتایج بخش کیفی، عوامل موثر بر حقوق مالکیت معنوی در حوزه کتب و نشریات در فضای مجازی در چند محور شناسایی شد. در واقع پس از اجرای روش دلفی و اجماع نظر خبرگان، چهار حوزه موثر بر حقوق مالکیت معنوی شناسایی شد: رسانه‌ای، حقوقی، فلسفی و فنی که لزوم سیاست‌گذاری مطلوب مسائل حقوق مالکیت معنوی در این چهار حوزه احساس می‌شود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش مولفان، ناشران و متخصصان حوزه نشر کتاب در شهر تهران است. بر اساس نتایج بخش کمی این پژوهش، توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه همه ۴ بعد سیاست‌گذاری رسانه‌ای، حقوقی، فلسفی و فنی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به آزمون فریدمن مشخص شد به ترتیب، سیاست گذاری حقوقی، فلسفی، رسانه‌ای و در نهایت سیاست گذاری فنی اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Affecting Factors on Intellectual Property Rights in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Mahrokhmoghadam 1
  • Nassim Majidi Ghahroodi 2
  • Afsaneh Mozaffari 3

1 Social Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 in the Department of social communication science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 in the Department of social communication science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose of this study identify affecting factors on intellectual property protection. Also this study try to identify their importance and Ranking. This research has mix method. The statistical population of the qualitative part of the research is consists of experts, authors, lecturers and practitioners in the field of law, communication and information technology who also have the necessary expertise in the field of intellectual property. Based on the results of the qualitative part of this study, the factors affecting on intellectual property rights in the field of books and publications in cyberspace were identified in several areas. These are: the media, legal, philosophical and technical fields, where the need for appropriate policy-making on intellectual property rights issues is felt in these four areas. The statistical population is the quantitative part of research, authors, publishers and book publishing experts in Tehran. According to the results of the quantitative section of this study, attention to the comparison test of an average community of all dimensions of media, legal, philosophical, and technical policymaking is effective in protecting intellectual property rights. Also according to the Friedman test, respectively, legal policy, philosophical policy, media policy and finally technical policy are important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights
  • Copyright
  • cyberspace
  • Delphi Method
حبیبا سعید. (۱۳۸۶). «چالش های جدید مالکیت فکری». فصلنامه حقوق، شماره ۴، صص64-۳۷.
حکمت‌نیا، محمود؛ موحدی ساوجی، محمد. (۱۳۸۵). «جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق اسلامی. ۲ (۸)، صص 104-۸۹.
مهدی زاده، محمد. (۱۳۹۱). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. چاپ دوم، تهران: همشهری. 
هاشمی، سمانه؛ اخوان فرد، مسعود. (۱۳۹۴). «حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی سایبری». نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، تهران، مرکز همایش های توسعه ایران.
 
Brett, D. (2002), Digital Knowledge: Copyright Intellectual Property and the Internet, World Congress on Intellectual Capital Readings, Pages 57-71
Dusolliert, S, Oullet, Y. Buydens, M. (2000). Copyright and Access to Information in the Digital Environment, In UNESCO. Copyrightbulleti. 34(4): 4-36.
Meyer, S. (1998), Intellectual Property Rights On The Internet, Computer Law & Security Review, Volume 14, Issue 1, and Pages 14-21.
Whittaker, J (2004). The cyberspace handbook. London and New York. 157.
Castells, Manuel. (2009). The Rise of the Network Society, Volume 1, Second edition.
Van Dijk, Jan. (2006), the Network Society Social Aspects of New Media, SAGE Publications. Second edition.
Anderson, Birgitte. (2003). The Rationals for intellectual property in the Electronic Age, School of management and organization worling paper, Birkbeck, University of London.
Chattopadhyay, Sougata. (2013). Intellectual Property Rights in Digital Environment, Reprographic Rights and Copyright Act: Challenges and Management, At Indian Statistical Institute, Kolkata.
Chu, A. C., Fan, H., Shen, G., Zhang, X. (2018). Effects of international trade and intellectual property rights on innovation in China, Journal of Macroeconomics, 57, pp 110-121.
Alimov, A. (2019). Intellectual property rights reform and the cost of corporate debt, Journal of International Money and Finance, 91, pp 195-211.
Dutfield, GM., Roberts, TW. (2017). Intellectual Property Rights, University of Leeds, Leeds, UK. 
Kyle K. Courtney, Copyright in the Digital Age, in Law Librarianshipin the Digital Age (Ellyssa Kroski, ed., 2013).
Campi, M., Dueñas, M. (2019). Intellectual property rights, trade agreements, and international trade, Research Policy, vol 48, issue 3, pp 531-545.
Sargolzaei, E., Keikha, F. (2017). Examining Software Intellectual Property Rights. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 8, No. 11, pp 594-600. 
Emrah, Karakilic. (2019). Rethinking intellectual property rights in the cognitive and digital age of capitalism: An autonomist Marxist reading. Technological Forecasting and Social Change, vol 147, pp 1-9.
Straus, J. (2015). Intellectual Property Rights: Ethical Aspects. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), pp 262-265.