نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه رادیو دانشکده تولید دانشگاه صدا و سیما

چکیده

ایران کشوری است که همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی و بحران ناشی از آن است. در هنگامه بحران، رسانه نقش تعیین کننده ای دارند. روشن بودن سیاست های اصلی فعالیت رسانه ها در این شرایط می تواند موجبات هرچه بهتر کنترل و مدیریت بحران شود. فقد سیاست های رسانه ای هنگامه بحران موجب ایجاد هزینه بیشتر و تأخیر کنترل بحران می شود. تجربه سیل نوروز 98 ضرورت تعیین سیاست های مزبور را بیش از پیش نمود. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، صورتجلسات کمیته هماهنگی اطلاع رسانی سیل مستقر در وزارت کشور مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل به صورت شش سیاست اصلی استخراج شده که با قضاوت کارشناسانم به تأیید رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Main Media Policies during Crisis of Resulted Natural Disaster

نویسنده [English]

 • hasan Khojasteh Bagherzadeh

Associate Professor of the radio group, faculty production, IRIBUniversity

چکیده [English]

Iran is a country that is constantly threatened by natural disasters. The clear of main policy of media activities in these situations can lead to better control and management of the crisis. Because, Lack of media policies, The crisis will lead to more costs and delay in management. The Flood Experience of Nowruz 98 made it even more necessary to define these policies. This research has been examined by the content-quality analysis methodology, the minutes of the Committee for the Coordination of Flood Information, based at the Ministry of the Interior. The results of this study are presented as six main policies that have been reviewed and verified by expert judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • communication policy
 • media policy
 • risk
 • crisis
 • disaster
 • catastrophe
 • آنسلم استراس، جولیت کوربین، اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، روش ها و شیوه ها، 1385، ترجمه محمدی بیوک، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • خجسته حسن، 1394، ارتباطات خطر ، نظریه ها و مدیریت آن، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، شابک، 6-24-7687-600-978
 • خجسته، حسن، 1384، بحران بلایای طبیعی و نقش رادیو در مدیریت آن، پژوهش و سنجش ، سال دوازدهم، شماره 42و 43 تابستان و پائیز 84
 • خجسته، حسن، 1387، اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاران و رسانه های جمعی در مدیریت بحران(زلزله)، پژوهش های ارتباطی، سال پانزدهم، شماره 56، زمستان 87
 • دبلیو. تیموتی کومبز، 1392، ارتباطات بحران، ترجمه معاونت آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس، نشر خبرگزاری فارس، شابک، دوره: 1-7-93760-600-978؛ جلد اول،
 • روشندل اربطانی، طاهر (1394). پژوهشی بنیادین در حوزۀ مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای، فصلنامه مدیریت دولتی، مقاله 4، دوره 7، شماره 3، پاییز 1394
 • کمالی، یحیی و جمال میرزایی، 1396، مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران، ژاپن، هند و ترکیه، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 7 شماره 25، زمستان 96
 • محقق، مصطفی، 1391، رویکردهای نوین در مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری بلایا، امداد و نجات :   1391 , دوره  4 , شماره  3 ;  ص  107- 110 .
 • مونیکه هنینک، اینگه هاتر واجی بیلی، 1394، روش های تحقیق کیفی، ترجمه، صادقی، ابراهیمی، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، شابک، 1-45-7378-964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Caroline Brassard, 2015, Natural Disaster Management in the Asia-Pacific: Policy and

Government, National University of Singapore