نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ismc.2020.5122

چکیده

دیجیتالی شدن سبک های نوین زندگی را به جزئی اساسی و جدایی ناپذیر از زندگی انسان تبدیل کرده است. ارتقاء سطح سواد رسانه ای در جامعه ایرانی به ویژه برای خانواده هادر جهت آگاه سازی فرزندانشان در استفاده از فضای سایبر، یک نیاز و ضرورت برای فرهنگ، سیاست و امنیت ملی محسوب می شود. به همین دلیل پژوهشگر،سعی داردتامطالب ویافته هایی راجهت ارتقای والدگری رسانه ای در خانواده جهت مدیریت مصرف صحیح رسانه ای فرزندان فراهم آورد.در این تحقیق سوال اصلی پژوهشگر"مقوله های موثر درسبک زندگی رسانه ای خانواده هادراستفاده ازفضای مجازی کدام است؟روش تحقیق از نوع تلفیقی (کیفی- کمی) است. درمدیریت مصرف فضای مجازی از نظریه الیزابت تامن و سه لایه بودن پیام رسانه ای و نظریه هاودیدگاههایی درزمینه شیوه های فرزندپروری از جمله نظریه بامرینداستفاده شده است. نتایج نشان می دهد مولفه ها و ابعاد موثر در سبک زندگی رسانه ای والدین در 3 بعد اصلی آموزش(با 6 مفهوم اصلی و 43 زیر مفهوم) که به «والدگری رسانه‌ای» و شیوه های تربیتی در آن اشاره داشته، بعد ارتباط موثر(با 3 مفهوم اصلی و 15 زیر مفهوم)که به «تعامل و گفتگو» بعد جامعه پذیری رسانه ای( با 3 مفهوم اصلی و 12 زیر مفهوم) به «هویت والدینی» می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify effective categories in the media lifestyle of families

نویسندگان [English]

  • Ameneh Bakhtiari 1
  • amirmasoud amirmazaheri 2
  • Bahareh Nasiri 3

1 Department of Cultural Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 manger social science dep

3 faculty of memeber

چکیده [English]

The digitalization of modern lifestyles has made life a fundamental and inseparable part of human life. Improving the level of media literacy in Iranian society, especially for families to inform their children about their use Cyberspace is a necessity for culture, politics and national security. For this reason, the researcher tries to find and find findings to promote media parenting in the family Provide children with the right media management to manage. the main question of the researcher is "What are the effective categories in the media life style of the family using cyberspace? The research method is integrated (qualitative-quantitative: content analysis and Delphi method). Cyberspace consumption management from theories Elizabeth Tom's theory And the three-layered media message and theories and perspectives on parenting practices The theory of Bamrind has been used. The results of study show that the components and dimensions affect the parents' media lifestyle In the 3 main dimensions of education (with 6 main concepts and 43 sub-concepts) Which referred to "media parenting" and educational methods Next effective communication (with 3 main concepts and 15 sub-concepts) Which leads to "interaction and dialogue" and then media socialization (With 3 main concepts and 12 sub-concepts) deals with "parental identity".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • lifestyle
  • family
  • parents
  • cyberspace