نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 استاد راهنما

3 استاد مشاور

10.30465/ismc.2020.5106

چکیده

براساس آمارهای موجود، شکاف دیجیتالی یا فقراطلاعاتی به وضوح در بین کشورها به خصوص در بین مناطق شهری و روستائی، کاملا مشهود است. طی سال های اخیر تلاش هائی در توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در روستاهای ایران با هدف کاهش شکاف دیجیتالی صورت گرفته است.
این تحقیق درپی دستیابی به راهبردهای علمی و عملی، درشناسایی عوامل موثر برشکاف دیجیتالی در روستاهای استان قم با رویکرد دلفی و سلسله مراتبی فازی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کارشناسان و مدیران ارشد حوزه ICT روستاهای استان قم بوده و روش نمونه گیری قضاوتی و حجم نمونه به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تعداد33 نفراز مدیران ارشد که شرط خبرگی در حوزه دفاترICT روستاهای استان قم را داشتند می باشد. در ابزار اندازه گیری از دو پرسشنامه دلفی و سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج تحقیق پس از محاسبات دو مرحله ای دلفی دستیابی به مدل مفهومی تحقیق شامل 9 معیار و 42 زیرمعیاربوده که طی محاسبات سلسله مراتبی فازی ،زیرمعیارهای نرمالیزه از لحاظ وزنی اولویت بندی شدند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of factors affecting digital divide in Iran (Study: Qom province villages) With the Delphi approach and the Fuzzy Hierarchy

نویسندگان [English]

  • HADI ABBASIKASBI 1
  • NASSIM MAJIDI GHAHRODI 2
  • AKBAR NASROLLAHI 3

1 Islamic Azad University Central Thehran Branch Faculty of Communications Departemant of Management

2 Supervisor

3 Advisor

چکیده [English]

According to available statistics, the digital divide or information gap is clearly evident across countries, especially in urban and rural areas. In recent years, efforts have been made to develop information and communication technology in Iranian villages to reduce the digital divide.
 This study aimed to identify scientific and practical strategies for identifying the effective factors of digital divide in Qom province villages with Delphi and Fuzzy Hierarchy approach. This research is a descriptive-survey research in terms of purpose and in terms of data collection. The population of the study consisted of experts and senior managers of ICT area of ​​Qom province. Judicial sampling and sample size were limited due to the statistical population. Delphi and hierarchical fuzzy questionnaires were used for the measurement. The results of the Delphi two-step computational approach to achieving the conceptual model of research consisted of 9 criteria and 42 sub-criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Digital Divide"
  • "Information Technology"
  • "Information and communications technology"
  • "Information Technology Offices"