نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 استاد راهنما

3 استاد مشاور

چکیده

براساس آمارهای موجود، شکاف دیجیتالی یا فقراطلاعاتی به وضوح در بین کشورها به خصوص در بین مناطق شهری و روستائی، کاملا مشهود است. طی سال های اخیر تلاش هائی در توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در روستاهای ایران با هدف کاهش شکاف دیجیتالی صورت گرفته است.
این تحقیق درپی دستیابی به راهبردهای علمی و عملی، درشناسایی عوامل موثر برشکاف دیجیتالی در روستاهای استان قم با رویکرد دلفی و سلسله مراتبی فازی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کارشناسان و مدیران ارشد حوزه ICT روستاهای استان قم بوده و روش نمونه گیری قضاوتی و حجم نمونه به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تعداد33 نفراز مدیران ارشد که شرط خبرگی در حوزه دفاترICT روستاهای استان قم را داشتند می باشد. در ابزار اندازه گیری از دو پرسشنامه دلفی و سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج تحقیق پس از محاسبات دو مرحله ای دلفی دستیابی به مدل مفهومی تحقیق شامل 9 معیار و 42 زیرمعیاربوده که طی محاسبات سلسله مراتبی فازی ،زیرمعیارهای نرمالیزه از لحاظ وزنی اولویت بندی شدند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of factors affecting digital divide in Iran (Study: Qom province villages) With the Delphi approach and the Fuzzy Hierarchy

نویسندگان [English]

 • HADI ABBASIKASBI 1
 • NASSIM MAJIDI GHAHRODI 2
 • AKBAR NASROLLAHI 3

1 Islamic Azad University Central Thehran Branch Faculty of Communications Departemant of Management

2 Supervisor

3 Advisor

چکیده [English]

According to available statistics, the digital divide or information gap is clearly evident across countries, especially in urban and rural areas. In recent years, efforts have been made to develop information and communication technology in Iranian villages to reduce the digital divide.
 This study aimed to identify scientific and practical strategies for identifying the effective factors of digital divide in Qom province villages with Delphi and Fuzzy Hierarchy approach. This research is a descriptive-survey research in terms of purpose and in terms of data collection. The population of the study consisted of experts and senior managers of ICT area of ​​Qom province. Judicial sampling and sample size were limited due to the statistical population. Delphi and hierarchical fuzzy questionnaires were used for the measurement. The results of the Delphi two-step computational approach to achieving the conceptual model of research consisted of 9 criteria and 42 sub-criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Digital Divide"
 • "Information Technology"
 • "Information and communications technology"
 • "Information Technology Offices"
 1. آسایش، فرزاد و حدادی، عادل. (1396)، بررسی میزان شکاف دیجیتالی در بین اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و ارائه الگوی مناسب برای رفع آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
 2. اشرفی فشی، سکینه؛ عبدالهی، بیژن. (1396)، بررسی رابطه مولفه های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان، مجله علمی-ترویجی، شماره 39، ص. 135-115.
 3. بنی هاشم، سیدعلی. (1394)، استراتزی دیجیتالی در ایران و منطقه با رویکرد تاپسیس، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
 4. خوانساری، نسرین. (1384)، تبیین نقش و جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه روستایی با تاکید بر سرمایه اجتماعی بر روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرج، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه توسعه روستایی.
 5. دهقان، علیرضا. (1387)، مدلی برای ارتباط تکنولوژی و اجتماع جهت گسترش ICT در جوامع غیرشهری کشورهای در حال توسعه(مطالعه موردی: استان فاری)، سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد کشورهای در حال توسعه.
 6. سعدی، حشمت اله؛ غروری نوری، زهرا؛ موحدی، رضا؛ بلالی، حمید. (1391)، کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در واحدهای صنعتی نواحی روستایی شهرستان همدان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.
 7. مشرف قهفرخی، پرنیا؛ امینی، امیرمظفر؛ ابراهیمی، محمدصادق. (1392)، ارزیابی جایگاه دفاتر ICT در ارائه خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی: استان چهارمحال بختیاری)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 8. یعقوبی، نورمحمد؛ دانایی فرد، حسن؛ شاکری، رویا. (1389)، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش خدمات دفاتر ICT روستایی، مجله جغرافیا و توسعه، دوره هشتم، شماره20، ص.20-5.

9    همدانلو، مسعود؛ صرافی زاده، اصغر؛ حق شناس کاشانی، فریده. (1388)، موانع و چالش های توسعه دفاتر ICT روستایی در ایران.

 

 1. HyunJoo, Lee. Manse, Park. Yongsuk, Hwang. (2014), A new dimension of the digital divide: Exploring the relationship between broadband connection, smartphone use and communication competence. Journal Telematics and Informatics, pp. 1-12.
 2. Skaletsky, Maria; Dalliers, Robert D; Dominique, Haughton; Olumayokun Soremekund. (2016), Exploring the Predictors of the International Digital Divide. Journal of Global Information Technology Management, Volume 19, Issue 1, pp. 44-67.